نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران

2 استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

امروزه یکی از مباحث اساسی در خانواده‌ها، رعایت الگوهای مصرف سازگار با فرهنگ ایرانی و آموزه‌های اسلامی است. تحقیقات حاکی از وجود فاصله میان الگوی مصرف جامعۀ فعلی با الگوی مصرف مطلوب از دیدگاه اسلام و فرهنگ ایرانی است. بنابراین پژوهش حاضر، با هدف تعیین تأثیر عواملی چون اعتقاد به خالقیت و رزاقیت خداوند متعال، شناخت کالاهای مباح، مطلوبیت نعمت‌های خداوند و فرهنگ اسلامی- ایرانی حاکم در جامعه، بر الگوی مصرف اسلامی، به روش پیمایشی انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق مصرف‌کنندگان بالای 18 سال در شهرستان کرج است. ابزار تحقیق پرسشنامۀ محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفادۀ شده است. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد عواملی همچون اعتقاد به خالقیت و رزاقیت خداوند، مطلوبیت نعمت‌های الهی و فرهنگ حاکم در جامعۀ، تاثیر مثبت و معناداری بر الگوی مصرف اسلامی-ایرانی دارد. در صورتیکه شناخت کالاهای مباح در الگوی مصرف اسلامی- ایرانی تأثیرگذار نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Formation of Islamic- Iranian Consumption Pattern

نویسندگان [English]

  • Behnaz Khoshtinat 1
  • Tahmours Hasangholi pouryasour 2
  • Mahdi Gholamloo 1

1 Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Buinzahra, Iran

2 Prof, Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the fundamental issues in families today is to observe consumption patterns consistent with Islamic- Iranian culture. Research suggests that there is a discrepancy between the current society's consumption pattern and the ideal consumption pattern from the Islamic- Iranian point of view. Therefore, the present study aimed to determine the impact of factors such as belief in the creativity and integrity of the Almighty God, the knowledge of the goods of the Prophet, the desirability of God's blessings and the prevailing culture in society, on the pattern of Islamic consumption through a survey. Statistical population of consumer survey is over 18 years old in Karaj city. The research instrument was a researcher-made questionnaire. Structural equations and PLS software were used for data analysis. The results of testing the hypotheses showed that factors such as belief in God's creativity and endurance, desirability of divine blessings and ruling culture in society have a positive and significant effect on the pattern of Islamic consumption. However, understanding the goods of the traders does not influence the pattern of Islamic- Iranian consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community-dominated culture
  • Understanding of Mobah Goods
  • Utilization of Using Blessing
  • Belief in Creativity and Demiurge
  • Islamic- Iranian Consumption Pattern