ارائة نظریة مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی با راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد
1. ارائة نظریة مدیریت دانش ایرانی‌اسلامی با راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

حسن موفق؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ اسفندیار دشمن زیاری

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 175-194

http://dx.doi.org/20.1001.1.23225645.1399.8.1.7.7

چکیده
  هیچ مکتبی به اندازة اسلام برای دانش و آگاهی ارزش قائل نیست و هیچ دینی مانند دین اسلام انسان‌ها را از خطر جهل برحذر نداشته است. مدیریت دانش، مفهوم تازه‌ای نیست و بیشتر حاصل کار تمدن‌های قدیمی از جمله ...  بیشتر