نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کامپیوتر و هنرهای چند رسانه‌ای، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران.

2 مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

3 مدیریت بازرگانی، مدیریت، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هیچ مکتبی به اندازة اسلام برای دانش و آگاهی ارزش قائل نیست و هیچ دینی مانند دین اسلام انسان‌ها را از خطر جهل برحذر نداشته است. مدیریت دانش، مفهوم تازه‌ای نیست و بیشتر حاصل کار تمدن‌های قدیمی از جمله تمدن اسلام و ایران است. بسیاری از فیلسوفان علم بر این امر تأکید دارند که هر جامعه‌ای نیازمند به مجموعه دانشی است که متناسب با حافظة تاریخی، فرهنگی و به‌طور کلی، سازگار با محیط زندگی آن جامعه باشد. در این میان کشورهای اسلامی به‌ویژه ایران با داشتن فلسفة زندگی خاص و فرهنگ متفاوت با دیگر کشورها، به تئوری‌های خاص خود نیاز دارند. با وجود مطالعات فراوانی که در حوزة مدیریت دانش انجام گرفته است، شمار بسیار کمی از تحقیقات به مدیریت دانش با رویکرد ایرانی‌ـ‌اسلامی پرداخته‌اند و تحقیق جامع و معتبری در این خصوص مشاهده نگردید. این امر پژوهشگران را برآن داشت تا با به‌کار بردن روش کیفی و راهبرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد به مطالعه و بررسی در حوزة مورد اشاره بپردازند. هدف این پژوهش این است که ضمن مقایسة مدل‌های مختلف مدیریت دانش و بررسی چرخة مدیریت دانش در ادبیات مدیریت و منابع اسلامی، نظریة مدیریت دانش ایرانی‌ـ‌اسلامی را ارائه کند. در این پژوهش با هفده نفر از خبرگان مصاحبة اختصاصی صورت گرفت که براساس تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده و پس از فرآیند کدگذاری سه مرحله‌ای متن مصاحبه‌ها  235 کد نهایی، 80 مفهوم نهایی و 29 مقوله به‌دست آمد و سپس نظریة مدیریت دانش ایرانی‌ـ‌اسلامی مطرح شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Iranian Islamic Knowledge Management theory Using The Grounded Theory Strategy

نویسندگان [English]

  • Hasan Movaffagh 1
  • Gholamreza Hashemzadeh khorasegani 2
  • Esfandiar Doshmanziari 3

1 Assistant Professor, Department of Computer and Multimedia Arts, Ferdows Higher Education Institute, Mashhad, Iran.

2 Industrial management, management, islamic azad univrsity, tehran, iran.

3 Bussiness management, management, islamic azad university, tehran,iran.

چکیده [English]

No School Value As Much As Islam For Knowledge And Awareness, And Other Is No Religion Like Islam Has Not Forbidden Humans From The Danger Of Ignorance. Knowledge Management Is Not A New Concept And Is More Than The Result Of Old Civilizations Including The Islam Civilization And Iran. Many Philosophers Emphasize: Every Society Needs A Knowledge Collection That Appropriate To Historical and Cultural Memory, and In General, It Is Compatible With the Living Environment of the Community. In The Meantime, Islamic Countries Especially Iran Having A Special Philosophy Of Life And A Different Culture With Other Countries, They Need Their Own Theories. Despite The Many Studies That Have Been Done In Knowledge Management, Very Few Researches Have Focused On Knowledge Management With The Iranian Islamic Approach And There Was No Comprehensive And Credible Research In This Regard. This Led Researchers To Use The Qualitative Method And Grounded Theory Strategy To Study And Investigation In The Area Referred To. The Purpose Of This Research Is To: Comparing Different Knowledge Management Models And Reviewing The Knowledge Management Cycle In The Management Literature And Islamic Resources, Finally Is Designed The Islamic Iranian Knowledge Management Theory. There Is No Community In This Research And Interviewed With Seventeen Experts. Based On The Analysis Of Collected Data And After The Three Step Coding Process Of The Interview Text, 235 Final Codes, 80 Final Concepts And 28 Categories Obtained And Finally, The Iranian Islamic Knowledge Management Theory Was Designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Knowledge Management Models
  • Knowledge Management Process
  • Iranian Islamic Knowledge Management Theory
  • Grounded Theory