دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 8-148 
4. فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

صفحه 83-104

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد