الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی (IPOBA) - بانک ها و نمایه نامه ها