الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی (IPOBA) - اهداف و چشم انداز