الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی (IPOBA) - فرایند پذیرش مقالات