الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی (IPOBA) - راهنمای نویسندگان