الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی (IPOBA) - واژه نامه اختصاصی