الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی (IPOBA) - نمایه نویسندگان