درباره نشریه

خط مشی دوفصلنامه مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی انتشار مقاله های علمی پژوهشی در حوزه الگوهای پیشرفت است لازم است مقاله ها در جهت توسعه دانش الگوی پیشرفت باشد. تحلیل نظران و تجارب مرتبط با حوزه الگوی پیشرفت با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خط مشی می باشد