نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور

2 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور

3 عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

چکیده

جغرافیای فرهنگی به عنوان دانشی کاربردی به مطالعه روابط انسان و محیط از دیدگاه فرهنگی می‌پردازد. این دانش با احترام به اصل تفاوت ها و تنوعات فرهنگی، بیان می کند تلاش سردمداران جهانی برای ایجاد فرهنگی مبتنی بر آموزه های غربی که آثار و پیامدهای منفی فرهنگی خاص خود را به دنبال دارد و اغلب با فرهنگ های بومی سایر نقاط جهان هماهنگ نیست نهایتاً محکوم به شکست است. این مقاله با نگاهی جغرافیایی و بهره گیری از رویکردی کاربردی به مطالعه مفاهیمی کلیدی در حوزه فرهنگ، و نیز به بررسی مخاطرات جغرافیایی- فرهنگی ناشی از سیاست های بیگانه برای دفاع از فرهنگ بومی، مثلاً فرهنگ ایرانی – اسلامی می پردازد. روش تحقیق مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج حاصل از آن نیز بیانگر این است که تولید تفاوت های جغرافیایی - فرهنگی همراه و همزاد انسان هاست همانطور که پستی و بلندی ها در سیاره زمین وجود دارد. همچنین مقاله که از نوآوری لازم برخوردار بوده بر این نکته اساسی نیز تاکید می کند که با توجه به گستردگی مسائل جغرافیایی، جغرافیدان فرهنگی با شناخت بیشتر، باید گام های اساسی در جهت تقویت و حفظ ارزش های اسلامی و مقابله با تهدیدها در نظام فرهنگی ایران بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cultural Geography and the Threats of Cultural Engineering Systems of Iran

نویسندگان [English]

  • Nafiseh marsousi 1
  • mohammad raoof Heidari Far 2
  • Eghbal pahkideh 3

1

2

3

چکیده [English]

Cultural Geography is an applying and functional science so that it studies the relationships between human and environment from the cultural point of view. This kind of knowledge consider the geographical diversity, hence, it articulates that politics and conspiracies from global imperialism or globalization which try to establish a culture based on western norms and values will not be accomplished while it is not fit and match with aboriginal cultural society throughout the world and also such processes and conspiracies will eventually led to so many cultural hazards and threats. This article with descriptive and analytical approach and also with geographical view is to study and survey key concepts in cultural field and it also scrutiny and deep understand cultural- geographical hazards emanating from alien and hostile politics for our native culture e.i. Islamic – Iranian culture while it is not neglected protection from our culture. The results, however, indicate that production and circulation of geographical and cultural differentiation accompanies and coexists with human being while we witness physical features in planet earth. So, the article also is emphasizing on the increasing of geographical problems and it suggests that cultural geography has to apply suitable solutions for reinforcement and holding Islamic values and confront with the threats of cultural systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural Geography
  • cultural engineering Systems
  • Environment
  • cultural hazards
  • culture