نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران.

3 استاد مدعو ، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

اعتماد یکی از جنبه‌های مهم روابط انسانی و زمینه‌ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. بدون اعتماد عمومی افراد نسبت به یکدیگر، جامعه تجزیه می شود. اعتماد عمومی از ملزومات اساسی پیشرفت هر جامعه و زمینه‌ساز موفقیت دولت‌ها است. اعتماد منجر به بروز رفتارهای مشارکتی و کاهش تعارض و همچنین کاهش هزینه انجام کار می شود. کارکرد اثر بخش سازمان‌ها در جامعه به میزان اعتماد مردم به این سازمان‌ها بستگی دارد. اگر اعتماد شهروندان از بین برود، کارکنان بخش دولتی در انجام دادن وظایفشان با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌شوند همچنین با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرایندهای سیاسی خط‌مشی‌گذاری کاهش خواهد یافت. کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران‌های جهان امروز است. یکی از اساسی‌ترین چالش‌های فراروی مدیریت دولتی چگونگی حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌های دولتی است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل زمینه‌ای موثر بر اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که عواملی نظیر: اعتماد به دولت، اوضاع اقتصاد، رسانه‌ها، صنعتی شدن، جرم و جنایات، مدیریت دولتی نوین اگر چه در اختیار سازمان‌های دولتی نیستند، اما بستر اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی را شکل می دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The contextual Factors Affecting Public Trust in Governmental Agencies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Jaber Ansari 1
  • Reza Najafbeygi 2
  • Seyyed Mahdi Alvani 3

1 Ph.D. Student, Department of Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

2 Professor of Public Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

3 Visiting Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Trust is one of the important aspects of human relationships and is the contextual basis for partnership and cooperation among community members. Without public trust of individuals towards each other, the society breaks down. Public trust is a basic requirement for success of any society and governments. Trust also leads to cooperative behavior and reduce conflict and reduce the cost of doing the work. The influential operation of organizations in a society is related to the people’s trust towards these organizations. If the trust of citizens have been destroyed, public sector workers face more difficulties in carrying out their duties and the decline of public trust, public participation in political processes will be reduced. Reducing citizens' trust in government and governmental agencies are of the crises in the world today. One of the most challenging issues in front of governmental management is to save and promote public trust in governmental organizations. The present research with the aim of identifying contextual factors on public trust in governmental agencies is done through a descriptive-analytical method. The results showed that factors such as trust in government, economy, media, industrialization, crime, new public management, although are not under the control of the governmental agencies, form the context of public trust in governmental agencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " public trust
  • trust in government
  • Economy
  • Media
  • crime
  • industrialization "