نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکترای دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مدیریت منابع انسانی اسلامی از مولفه‌های کلیدی برای پیاده‌سازی رویکرد مدیریت اسلامی در سازمان‌ها به شمار می‌رود. پیاده‌سازی رویه‌های مدیریت منابع انسانی اسلامی در سازمان‌ها می‌تواند منشا تغییراتی مثبت در نگرش‌های اعضا نسبت به کار و محیط کاری گردد که این امر به نوبه خود منجر به ارتقای سطح بهره‌وری خواهد شد. دو مورد از مهمترین نگرش‌های سازمانی ذکر شده در ادبیات شامل تعهد کارکنان و عدالت سازمانی می‌باشند؛ اپژوهش حاضر هدف خود را بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر تقویت تعهد کارکنان از طریق بالا بردن سطح عدالت ادراک شده در سازمان تعیین نموده است. این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی می‌باشد. مساله سرمایه انسانی در ادارات عمومی به دلیل عدم وجود انگیزه سود (آن‌گونه که در شرکت‌های تجاری مطرح است) مغفول مانده است؛ بدین خاطر ۱۴۰ نفر از کارکنان اداره اوقاف و امور خیریه شهر تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شده‌اند. جمع‌آوری داده‌ها به صورت میدانی و با توزیع پرسشنامه صورت پذیرفت. داده‌های گردآوری شده با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری با بهره‌گیری از نرم‌افزار SmartPLS تحلیل گردید. یافته‌های تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین سه بُعد مدیریت منابع انسانی اسلامی (استخدام، توسعه، جبران خدمات)، عدالت سازمانی و تعهد کارکنان است. بُعد چهارم مدیریت منابع انسانی اسلامی (ارزیابی عملکرد) فاقد تاثیر قابل توجهی بر تعهد کارکنان با میانجی‌گری عدالت سازمانی از نظر آماری می‌باشد. ضریب مسیر ضعیف به دست آمده برای فرضیه مذکور ناشی از تصور منفی کارمندان نسبت به ارزیابی عملکرد در اثر عدم پیاده‌سازی صحیح آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the relationship between Islamic human resource management and employees’ commitment mediated via organizational justice

نویسندگان [English]

  • Farzad Fesharaki 1
  • Saeed Sehhat 2

1 Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Islamic human resources management is one of the key components for employing the Islamic management approach in organizations. Despite its high importance of this issue, it has not been addressed in the literature as it should be. Thus the present research is conducted in order to fill the theoretical gap and presenting practical solutions in this field. The purpose of this research is to investigate the impact of Islamic human resources management on the improvement of employees’ commitment through enhancing the levels of perceived justice in the organization. This study is practical in terms of purpose and descriptive-correlation considering the methodology. The statistical population consists of 140 employees from the bureau of endowments and charity affairs in Tehran. By using the Cochran’s formula and simple random sampling, 103 questionnaires were distributed. The gathered data is analyzed by path analysis with structural equation modeling using the SmartPLS software. The findings indicate the positive and significant relation among the Islamic human resources management, organizational justice and employees’ commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic human resources management
  • Organizational Justice
  • Employees’ commitment
  • Islamic management