نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده

بخش قابل توجهی از اقدامات اجرایی در کشور، توسط کارکنان بخش دولتی صورت می پذیرد. بنابراین هر اقدامی در جهت بهبود عملکرد منابع انسانی منجر به ارتقاء کیفیت خدمات عمومی خواهد شد.. در اجرای خط مشی، باید به مرحله تدوین (قابلیت سازمان در تدوین خط مشی های تعالی بخش)، به مرحله اجرا (قابلیت و ظرفیت اجرایی سازمان مجری خط مشی) و هم به انسجام و هماهنگی خط مشی ها نگاهی توأمان داشت. لذا طراحی مدلی دقیق، جامع و یکپارچه برای نائل شدن به پیامدهای موفقیت آمیز اجرای خط مشی، بسیار ضروری است. هدف اصلی این پژوهش تبیین الگوی عوامل مرتبط در فرایند اجرای اثربخش خط مشی های منابع انسانی در تاپیکو میباشد

تحقیق از نظر هدف، توسعه ای، از لحاظ نوع داده و روش تحلیل آن، آمیخته (کیفی – کمی) است. در بخش کیفی با مطالعه پیشینه و ادبیات تحقیق، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های اجرای مطلوب خط مشی بهبود عملکرد منابع انسانی شناسایی گردید. طی مصعاحبه با 16 نفر مدیران ارشد سازمان و خبرگان دانشگاهی، با روش تحلیل مضمون، مضامین مشخص شدند. یافته های کیفی ، 76 مضمون پایه (شاخص)، 24 مضمون سازمان دهنده (مؤلفه) و شش مضمون فراگیر (ابعاد) هستند.

کلید واژه: اجرای خط مشی، خط مشی های منابع انسانی، مدل اجرایی، تاپیکو، تحلیل مضمون

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the pattern of related factors in the process of effective implementation of human resource policies

نویسندگان [English]

  • Ahmad Davoodifar 1
  • javad mehrabi 2
  • nasrin jazani 3

1 PhD student, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Assistant Professor, Government Management Department, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvi

3 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract

A significant part of executive actions in the country is carried out by public sector employees. Therefore, any action to improve the performance of human resources will lead to the improvement of the quality of public services. policy) and had a combined view on the coherence and coordination of policies. Therefore, it is very necessary to design an accurate, comprehensive and integrated model to achieve the successful consequences of policy implementation. The main goal of this research is to explain the pattern of related factors in the process of effective implementation of human resource policies in The research is developmental in terms of purpose, mixed (qualitative-quantitative) in terms of data type and analysis method. In the qualitative part, by studying the background and research literature, the dimensions, components and indicators of the optimal implementation of the policy to improve the performance of human resources were identified. During interviews with 16 senior managers of the organization and academic experts, themes were determined by thematic analysis method. Qualitative findings are 76 basic themes (indicators), 24 organizing themes (components) and six overarching themes (dimensions).

Keywords: policy implementation, human resource policies, implementation model, TOPICO, theme analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explanation
  • implementation
  • policy
  • human resources