نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکترای مدیریت دولتی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل فلات‌زدگی شغلی در ستاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می­باشد. این پژوهش از حیث هدف ی کاربردی و از نظر ماهیت داده ها از نوع کمی و از نظر نوع، توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل554 از مدیران و فرماندهان ناجا می­باشند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. روش گردآوری داده ها در این پژوهش در رابطه با ادبیات تحقیق، کتابخانه­ای و در رابطه با داده­های مربوط به جامعه­ی آماری با روش میدانی و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که فلات­زدگی شغلی به صورت کلی دارای 4 عامل اصلی فردی، شغلی، سازمانی و محیط خارجی می باشد؛ که به ترتیب عوامل فردی در رتبه اول،‌ عوامل سازمانی در رتبه دوم،‌ عوامل شغلی در رتبه سوم و عوامل محیطی در رتبه چهارم اولویت قرار دارند. در نهایت نیز مدل فلات زدگی شغلی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تبیین و طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and explain the job burnout model in the police headquarters of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • hashem karghar 1
  • mehdi baghbaan 2
  • shahamat Hosseinian 3

1 Assistant Professor, Department of Public Administration and Public Policy, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 PhD student in Public Administration, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

3 Associate Professor, Department of Human Resources Management, Amin University of Law Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of present research is to design and explain the model of occupational burnout in the police headquarters of the Islamic Republic of Iran. This study is quantitative in terms of applied purpose and quantitative in nature and descriptive-survey in terms of type. The statistical population of this study includes 554 managers and commanders of NAJA who have been selected by simple random sampling method. Data collection of method In this study, in relation to research literature, library and about data related to the statistical population, the field method and a researcher-made questionnaire were used. The results of this study show that occupational plateau in general has 4 main factors: individual, official , organizational and external environment; Individual factors are in the first place, ‌ organizational factors are in the second place, ‌ job factors are in the third place and environmental factors are in the fourth place. At last, the occupational plateau model in the police force of the Islamic Republic of Iran has been explained and designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational Plateau
  • Occupational Career
  • Human Resources Development