نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بهداشت و درمان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رضایت شغلی بر دوشغله بودن با نقش میانجی تعهد سازمانی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه پرستاران بیمارستان شهید بهشتی در استان قم با تعداد 655 نفر بود. و به منظور نمونه‌گیری و تعیین فضای نمونه تحقیق نیز از روش نمونه گیری طبقه‌بندی‌شده تصادفی استفاده گردید و بر اساس جدول مورگان، تعداد 242 نفر به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. در ادامه جهت جمع آوری اطلاعات پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. بدین منظور جهت سنجش متغیرهای دو شغله از پرسشنامه سیما و ساچدوا (2019) (سوال 1 تا 7)، رضایت شغلی از پرسشنامه برایفیلد و روت (1971) (سوال 8 تا 14) و تعهد سازمانی از پرسشنامه موددی و همکاران (1979) (سوال 15 تا 18) استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه شده است. در بخش توصیفی، اطلاعات جامعه شناختی مربوط به نمونه پژوهش بیان شده است و در بخش آمار استنباطی با توجه به توزیع غیرنرمال داده‌ها از نرم‌افزار پی‌ال‌اس و روش معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیری مثبت می باشد. ، تاثیر رضایت شغلی بر دوشغله بودن کارکنان تاثیری منفی می باشد ، تاثیر تعهد سازمانی بر دوشغله بودن کارکنان تاثیری منفی می باشد و رضایت شغلی از طریق تعهد سازمانی بر دوشغله بودن کارکنان تاثیر غیرمستقیم و معنادار دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the effect of job satisfaction on employees double-occupation with regard to the mediating role of organizational commitment with a view on the transformation plan of the health system

نویسندگان [English]

  • Mojzhan Moslemi kopaei 1
  • Maziar AzimzadehIrani 2

1 Health care

2 Azad Islamic university

چکیده [English]

The statistical population in this research was all the nurses of Shahid Beheshti Hospital in Qom province with the number of 655 people. And in order to sample and determine the research sample space, random stratified sampling method was used and according to Morgan's table, 242 people were considered as the research sample. In the following, a questionnaire tool was used to collect the research data. For this purpose, in order to measure the variables of two jobs from the questionnaire of Sima and Sachdeva (2019) (questions 1 to 7), job satisfaction from the questionnaire of Brayfield and Root (1971) (questions 8 to 14) and organizational commitment from the questionnaire of Modidi et al. (1979) questions 15 to 18) were used. Data analysis is presented in two sections, descriptive statistics and inferential statistics. In the descriptive part, the sociological information related to the research sample is stated, and in the inferential statistics part, due to the non-normal distribution of the data, PLS software and the structural equation method were used to analyze the data. The results of this research showed that the effect of job satisfaction on the organizational commitment of employees is a positive effect. , the effect of job satisfaction on employees' dual jobs has a negative effect, the effect of organizational commitment on employees' dual jobs has a negative effect, and job satisfaction through organizational commitment has an indirect and significant effect on employees' dual jobs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Having two jobs "
  • ؛ organizational commitment "
  • ؛ job satisfaction "
  • ؛ health system