نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم ، ایران

2 دانشجوی دکتری قران و علوم سیاسی جامعه المصطفی، قم، ایران

چکیده

چکیده
قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت می‌تواند بهترین الگوی پیشرفت همه‌جانبه برای جامعه انسانی باشد. این پیشرفت نوعی از حرکت رو به جلو می‌باشد. در پژوهش سوره مائده با روش تحلیل به مضمون که یکی از شیوه‌های تحلیل محتوی کیفی است و اعتبار داده ها صرفا به استناد قواعد تفسیری متن بر اساس روش تفسیر موضوعی انجام شده و هدف از این اقدام دستیابی به الگوی پیشرفته سیاسی الهی می باشد که در نهایت به 60 مضمون پایه از آیات مورد نظر و 16مورد مضامین سازمان دهنده و 4 مورد به مضامین فراگیر رسیدیم که شامل محوریت کتاب و احکام الهی، محوریت امام و رهبر الهی، نقش و عملکرد انسان‌ها، تصدیق پیشرفت سیاسی الهی در کتب آسمانی، هدایت و عنایت الهی، برتری الگوی پیشرفت سیاسی اسلام بر دیگر الگوها، لزوم پایبندی به تقوی می‌باشد و در گام بعدی مضامین مذکور به مضامین فراگیر تبدیل می‌شوند. نتیجه اینکه در این تحقیق به الگوی پیشرفت سیاسی الهی در جامعه اسلامی در سوره مائده رسیدیم. تحلیل مضمون با رعایت قواعد تفسیری منافاتی باروش اجتهادی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ندارد. فقط در اینجا دلالتهای مستقیم و غیرمستقیم متن استخراج می شود.

واژگان کلیدی: قرآن، الگو، پیشرفت، توسعه، سیاست،سوره مائده


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The model of political progress in Surah Ma'edah

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Behroozi lak 1
  • hashem samadi 2

1 Bagher Alolum university, Ghom, Iran

2 Doctoral student of Quran and political sciences of Al-Mustafa community,Ghom, Iran

چکیده [English]

Abstract
As a book of guidance, the Holy Quran can be the best model of all-round progress for human society. This development is a kind of forward movement. In the research of Surah Ma'edah, it was done with the method of content analysis, which is one of the methods of qualitative content analysis, and the validity of the data is based solely on the interpretation rules of the text based on the method of thematic interpretation, and the purpose of this action is to achieve an advanced divine political model, which ultimately We reached 60 basic themes from the desired verses and 16 organizing themes and 4 inclusive themes, which include the centrality of the book and divine commandments, the centrality of the imam and the divine leader, role and function.Human beings, the confirmation of divine political progress in the holy books, divine guidance and providence, the superiority of the model of political progress of Islam over other models, the necessity of adherence to piety, and in the next step, the aforementioned themes become universal themes. As a result, in this research, we reached the model of divine political progress in Islamic society in Surah Ma'idah. Analyzing the theme by observing the rules of interpretation does not contradict the ijtihad of Allameh Tabatabai in the interpretation of al-Mizan. Only here the direct and indirect implications of the text are extracted.

Key words: Quran, model, progress, development, politics, Surah Ma'idah

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Quran
  • model
  • progress
  • development
  • politics،Surah Ma'edah