نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس ارس دانشگاه تهران

2 استاد تمام گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران

چکیده

باتوجه به اینکه وضع مقررات اجرایی به خود قوه مجریه سپرده شده، ممکن است بخشنامه‌های موازی با یکدیگر و یا مخالف با نص صریح قانون وضع شده و از این رو نیز شهروندان از وضعیت موجود رضایت کافی را نداشته باشند. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده و هدف آن است که چالش‌های تفسیر حقوقی معیار در نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی گردیده و با یکدیگر قیاس شوند. چنین بیان شد که در کشور فرانسه بدون اشاره مستقیم به دعاوی اداری، شعب دادگستری هر محل که در کنار آن دادسرا وجود دارد، می‌تواند علی‌الراس به قضیه ورود نموده و پرونده را به صورت ترکیبی از حیث مدنی، کیفری و اداری؛ دادرسی نماید. در کشور ما اختیارات دیوان عدالت اداری به مانند شعب حقوقی دادگاه بوده که تنها در صورت ثبت دادخواست، به قضیه ورود کرده و می‌تواند حکم وحدت رویه صادر نماید. طبیعتا با لغو بخشنامه‌ها، آن هم در زمان بروز اختلاف بین شهروندان و ادارات، نمی‌توان حق دادخواهی مردم به موجب اصل 34 قانون اساسی را تضمین نمود و نیاز است که به مانند الگوی فرانسوی، نظام قضائی علی‌الراس به قضیه ورود کرده و این اختیارات نیز به سطوح محلی نیز تفویض گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the challenges of the Iranian model of interpreting standard rights in Iran's administrative system, and comparing it with a similar model in France

نویسندگان [English]

  • Safar Salimi 1
  • Vali Rostami 2

1 Doctoral student of Public Law, Ares Campus, University of Tehran

2 Full Professor of the Department of Law, Faculty of Law and Political Sciences - University of Tehran

چکیده [English]

Due to the fact that the implementation of executive regulations is entrusted to the executive branch, circulars may be issued parallel to each other or contrary to the explicit text of the law, and therefore citizens may not be satisfied with the current situation. This research has been done by analytical-descriptive method and its purpose is to examine the challenges of standard legal interpretation in the legal system of Iran and France and compare them with each other. It was stated that in France, without directly referring to administrative lawsuits, the judicial branches of any place where there is a prosecutor's office can directly enter the case and handle the case in a combination of civil, criminal and administrative aspects; to proceed In our country, the powers of the Administrative Court of Justice are similar to the legal branches of the court, which only enters into the case if a petition is filed and can issue a unanimous verdict. Naturally, by canceling the circulars, that too when there is a dispute between the citizens and the administrations, it is not possible to guarantee the right of the people to sue according to Article 34 of the Constitution, and it is necessary that, like the French model, the judicial system should be involved in the matter. and delegate these powers to local levels as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal interpretation
  • Administrative law
  • Executive power
  • French legal system