نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربینی و روان شناسی، دانشگاه علامه

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربینی و روان شناسی

4 دانشیار، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم تربینی و روان شناسی

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش‌ها نشان می‌دهد که امروزه به شایسته گزینی توجه زیادی می‌شود، به همین دلیل ضرورت دارد، عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کرد تا بتوان راهکارهایی به منظور بهبود شایسته گزینی ارائه کرد؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی طراحی الگوی شایسته گزینی معلمان دوره ابتدایی پرداخته است. روش‌: روش مطالعه کیفی است که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام‌شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی و متخصصان حوزه شایسته گزینی در سال 1401 بودند. نمونه‌گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند با تکنیک شبکه متخصصان انجام شد که 10 نفر در مصاحبه شرکت کردند. ابزار مورد استفاده در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته بود. ضریب توافق 78/0 برای مصاحبه‌ها نشان‌دهنده‌ی پایایی بالای ابزار پژوهش است. یافته‌ها: نتایج پژوهش بر مبنای مصاحبه‌ها نشان داد که 26 عوامل بر شایسته گزینی و همچنین پیامد آن شناسایی شد. این عوامل هر کدام در یکی از این زیرمجموعه های( عوامل علی، مداخله‌ای، زمینه‌ای و راهبردها، مؤلفه و پیامدها) قرار می‌گیرد. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که به منظور پیاده سازی شایسته گزینی بایستی عوامل مؤثر، مداخله گرها، راهبردها را شناسایی کرد تا نظام آموزش و پرورش بتواند معلمان شایسته را انتخاب کرد و در نتیجه بهره وری و تعالی سازمانی افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Merit Selection Model for Primary School Teachers (The study of Khorramabad city)

نویسندگان [English]

  • moslem Maleki Hassanvand 1
  • Hossein Abdulahi 2
  • morteza tahheri 3
  • Mustafa Qadri 4

1 PhD student in educational management of Allameh Tabatabai University

2 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Allameh University

3 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology

4 Associate Professor, Department of Curriculum Studies, Faculty of Educational Sciences and Psychology

چکیده [English]

Introduction: Nowadays, studies show that much attention is paid to merit selection. For this reason, it is necessary to identify the factors affecting it so that solutions can be provided to improve merit selection. Therefore, according to the importance of the topic, the study has investigated the design of the merit selection model for primary school teachers. Methods: The method is qualitative that was conducted using a semi-structured interview. The participants are experts from faculty members, management specialists, and those involved in merit selection in 2021-2023. The sampling is qualitative and is done purposefully with the experts' network technique. 10 people have participated in the interview. Results: Based on the interviews, the results show that the factors influencing the merit selection of primary school teachers are: 1) Causal factors (social capital, specifying criteria and standards, the commitment of senior management, professional interview); 2) background factors (structure, culture, justice, and policy-making); 3) intervention factors (relationalism, non-transparent mechanism, lack of attention to meritocracy, lack of obligation to comply with laws); 4) strategies (having a vision, analysis of conditions, analysis of resources, monitoring, and evaluation), the components of merit selection (knowledge and awareness, skills and abilities, personality traits, professional ethics), and the consequences of merit selection (selection of meritorious people, matching the job with the employee; administrative health; increasing productivity; organizational excellence). Conclusion: Based on the findings, it can be said that many causal, interventional, and contextual factors and strategies affect the selection of primary teachers, which should be paid attention to.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meritocracy
  • merit selection
  • primary school teachers
  • Model design
  • Khorramabad