نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

صنعت هوایی نقش قابل توجهی در ترسیم توسعه ی اقتصادی کشور دارد و سرمایه گذاری به موقع و به انـدازه در آن تضمین کننده ی رشد اقتصادی در درازمدت میباشد. همچنین توسعه و پیشرفت در صنعت هوایی منجر به تقویت روحیه خودباوری ملی به عنوان یکی از عناصر قدرت نرم شده و سرریز دانش آن موجب توسعه سایر صنایع پیشرفته می گردد. با توجه به اهمیت صنعت هوایی، انجام مطالعـات مفصل جهت طراحی الگوی توسعه فناوری این صنعت ضروری بنظر می رسد  تا سیاستهای مالی و حمایتی مناسب و کارآمدی را بـرای توسـعه ی ایـن صنعت فراهم گردد. با این وجود تحریم های بین المللی باعث شده است که تعیین سیاست های مناسب برای انتقال بین المللی فناوری هوایی کار چندان  آسانی نباشد و انتخاب سیاست های مناسب به عنوان یک مولفه اقتدارساز ملی به عنوان بخش مهمی از فرایند انتقال فناوری  مدنظر قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا الگوی اکتساب فناوری با رویکرد تحریم  با استفاده از الگوهای موجود در منابع علمی و مصاحبه با خبرگان طراحی  می شود سپس این الگو به روش تاپسیس فازی برای زنجیره منتخب فناوری های سازه و بدنه کامپوزیتی در قطعه سازی هوایی پیاده شده و با توجه به میزان جذابیت و توانمندی های موجود در شرایط تحریم در ارتباط با روش مناسب اکتساب آن تصمیم گیری شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Model of Technology Acquisition based on sanction in Iran’s Aviation Industry

نویسنده [English]

  • erfan khosravian

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of Payam Noor

چکیده [English]

Today, technology is presented for various reasons and is considered as a candidate for investment. Firms have to obtain technology for growth, competitiveness, product and service presentation and governmental conditions, and many other reasons. One of the areas of science and technology that has a significant impact on improving living standards and serving the citizens is the aviation industry which has an important role in improving the standard of living with the development in commercial and public sectors. One of the most important characteristics of this emerging industry is the multiplicity of application of new technologies, including composite structures technology. Entry of composite structures into the aviation industry is for meeting its exceptional and unique needs, and it can be said that the perfect position and continuation of aviation industry development depends on the technology acquisition of composites and the relevant progress. Due to the highly sanction, aviation companies must have agility and the ability to exploit transient environmental opportunities, but companies’ resources are limited on the other hand. In this research, the most important issues and challenges on facing the technology acquisition are discussed. Finally, the model of technology acquisition based on sanction is derived and implemented on composite process technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aviation Industry
  • Technology Acquisition
  • Technology improvement
  • Sanction