نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

امروزه افزایش پیچیدگی، عدم قطعیت و مسائل دیگر باعث شده تا اهداف بسیاری از سازمان‌ها از تلاش برای سودآوری به تلاش برای بقا و تاب‌آوری تغییر پیدا کند. در این میان بلایای طبیعی، تخلفات سازمانی، حملات تروریستی، و بیماری‌های همه‌گیر چالش‌هایی را برای سازمان‌ها ایجاد کرده است. در راستای کمک به سازمان‌ها با بحران‌های فراگیر این پژوهش به دنبال شناسایی استراتژی‌های پاسخ به بحران کرونا و بررسی نقش آن‌ها در عملکرد شرکت مبتنی بر نقش تعدیل‌گر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و جامعه آماری آن شامل مدیران شرکت‌های ایرانی در صنایع مختلف است، داده‌های پژوهش با استفاده از روش دردسترس از میان 384 نفر از مدیران شرکت‌های ایرانی و از طریق فضای مجازی به دست آمده است. جهت بررسی روایی سازه و پایایی ابزارها به ترتیب از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه‌‌های پژوهش نیز از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS، بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های پاسخ سریع به بحران کرونا تأثیر معناداری بر عملکرد شرکت دارند و از میان ابعاد سیاست‌های قوت کسب و کار، سیاست‌های تاب‌آوری مالی و سیاست‌های شفافیت اجرا عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند و سیاست‌های تیم ایمنی و بهداشت تأثیر معناداری بر عملکرد شرکت ندارد. همچنین نتایج بیانگر تأیید نقش تعدیل‌گری متغیرهای جمعیت‌شناختی تعداد کارکنان و نوع صنعت و عدم تأیید نقش تعدیل‌گری سن شرکت و سمت سازمانی در رابطه میان سیاست‌های پاسخ سریع به بحران و عملکرد شرکت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of rapid response policies to the coronavirus crisis in firm performance

نویسندگان [English]

  • Rozhin Farhadi 1
  • َArman Ahmadizad 2
  • Farhad Vafaei 2

1 Masters of Business Administration, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

2 Assistant Professor Department of Business Administration, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

Nowadays increasing complexity, uncertainty, has changed the goals of many organizations from effort for profitability to effort for survival and resilience. In the interim , natural disasters, organizational violations, terrorist attacks, and epidemics have posed challenges for organizations. In order to help organizations with pervasive crises, this study seeks to identify crisis response strategies and examine their role in firm performance based on the moderating role of demographic factors. The present research is practical in terms of purpose , And its statistical population includes managers of Iranian Firm in various industries. Research data has been obtained using the available method from among 384 managers of Iranian Firm and through cyberspace. Confirmatory factor analysis technique and Cronbach's alpha coefficient were used to evaluate the construct validity and reliability of the instruments, and the structural equation method using SmartPLS software was used to test the research hypotheses. The results show that the rapid response policies to the coronavirus crisis has a positive and significant effect firm performance and among the dimensions of rapid response policies to the coronavirus crisis, business Strength policies, financial resilience policies & execution clarity policies affect firm performance, and the team health & safety policies does not have à significant impact on firm performance, results also indicate confirmation the role of moderating demographic variables Number of employees and type of industry and rejection the role of moderating of firm age and organizational position variable in the relationship between rapid response policies to the coronavirus crisis and firm performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rapid response policies
  • Crisis
  • Covid-19
  • Firm performance