نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران،

3 استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

4 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

الگوی اسلامی ایرانی در هنر اسلامی سعی دارد با جاری ساختن آموزه‌های اسلامی و تلفیق آن با مفاهیم ایرانی زمینه پیشرفت کشور را فراهم آورد. با توجه به اهمیت و نقش کارافرینی در پیشرف جوامع در دوران معاصر، این سوال مطرح می‌شود که برنامه‌های درسی آموزشی بخصوص در رشته معماری به چه میزان می‌توانند کارآفرینی را در میان دانشجویان، با توجه به آموزه‌های اسلامی و فرهنگ ایرانی محقق سازند؟ به گونه‌ای که معماری اسلامی بتواند نمود تجلی ابعاد و ساحت غیرمادی انسان در عالم طبیعت باشد. هدف این پژوهش، تحلیل و ارزشیابی الگوی برنامه درسی معماری در جهت تحقق توانمندی‌های کارآفرینی در میان دانشجویان است. ازاین‌رو در دسته پژوهش‌های کاربردی، با ماهیت و روش پژوهش‌های توصیفی_پیمایشی از نوع همبستگی قرار دارد. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای، تعداد 430 نفر ازدانشجویان معماری سراسر کشور، به عنوان جامعه آماری انتخاب و پرسشنامه طراحی شده در اختیار آنان قرار گرفت. اطلاعات مستخرج با روش همبستگی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که عناصر برنامه‌درسی‌معماری درتحقق اثربخشی‌های مختلف آموزش کارآفرینی تاثیرگذارند. برنامه‌درسی بیشترین تاثیر را بر تحقق دانش ومهارت کارآفرینی داشته‌است وروش‌تدریس به عنوان مهمترین عنصردرمیان عناصر برنامه‌درسی شناسایی شد. میان عوامل تحصیلات، وضعیت اشتغال و نوع‌دانشگاه با اثربخشی آموزش‌کارآفرینی همبستگی مثبت، وبا عامل جنیست همبستگی‌ای یافت نشد. این‌پژوهش گامی‌مهم درراستای تحقق الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی درحوزه آموزش کارآفرینی است که می‌تواند باارائه الگویی مستقل، تصمیم‌گیری واقدامات لازم برای آینده‌را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the model of Iranian Islamic progress in the field of entrepreneurship education by analyzing the architecture curriculum

نویسندگان [English]

  • soolmaz Aghaie 1
  • YASER SHAHBAZI 2
  • MOHAMMAD TAGHI PIRBABAEI 3
  • HAMED beyti 4

1 PhD Student in Islamic Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism , Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran

2 Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tabriz University of Islamic Arts, Tabriz, Iran

3 Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tabriz University of Islamic Arts, Tabriz, Iran

4 department of architecture, Faculty of Architecture and Urbanism , Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to analyze and evaluate the curriculum model in order to realize entrepreneurial capabilities among architecture students. Therefore, it is classified in the category of applied research, with the nature and method of descriptive-survey research of the correlation type. Using the two-stage cluster sampling method, 430 architecture students from all over the country were selected as the statistical population and the designed questionnaire was provided to them. The extracted data were analyzed by correlation method of structural equations and partial least squares method with the help of SPSS and PLS Smart software. The results of data processing showed that the elements of the architecture curriculum are effective in realizing the various effectiveness of entrepreneurship education. The curriculum has had the greatest impact on the realization of entrepreneurial knowledge and skills, and the teaching method was identified as the most important element among the curriculum elements. Also, the studies showed that there is a positive correlation between education, employment status and the type of university with the effectiveness of entrepreneurship education, and no correlation was found between it and the genetic factor. This research is an important step in the direction of realizing the Iranian Islamic progress model in the field of entrepreneurship education by evaluating the existing curriculum and strengthening the strengths and eliminating the existing shortcomings, which can provide an independent model and predict the necessary actions and decisions for the future based on the existing conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progress model
  • entrepreneurship education
  • curriculum
  • Islamic art
  • architecture