نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس اداره منابع انسانی اداره کل بیمه سلامت استان کرمانشاه

چکیده

انضباط در هندسه معرفت اسلامی ضمن تأکید بر اصول کرامت انسانی، ویژگی تعالی بخشی داشته و بنا دارد زمینه رشد استعدادهای مادی و معنوی افراد را مهیا سازد. معاشرت انضباط یافته میان افراد و سازمان‌ها یکی از مؤلفه‌های مهم و اساسی حیات هر سازمانی است. بدون انضباط سازمانی تعالی‌بخش بقای هر سازمانی به خطر افتاده و شالوده آن از هم خواهد پاشید. هدف این پژوهش فهم و طراحی الگوی انضباط سازمانی تعالی‌بخش با تأکید بر آموزه‌های اسلامی به‌عنوان گامی مهم در الگوی پیشرفت اسلامی است. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش ترکیبی به شناسایی عناصر الگوی انضباط سازمانی تعالی‌بخش با تأکید بر آموزه‌های اسلامی و ترسیم روابط بین آن‌ها، پرداخته‌شده است. در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل مضمون، به شناسایی ابعاد الگوی انضباط سازمانی با تأکید بر آموزه‌های اسلامی، پرداخته‌شده و در ادامه با روش کمی مدل‌سازی ساختاری-تفسیری، سطح‌بندی معیارها انجام‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که عناصر اصلی الگوی انضباط سازمانی تعالی‌بخش با تأکید بر آموزه‌های اسلامی عبارتند از: رشد و توسعه فردی، رشد و ارتقا خودکنترلی، رشد و ارتقا رهبری، رشد و ارتقا فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های دینی، رشد و ارتقا کیفیت عملکرد سازمانی، بهبود محیط کاری در راستای رشد معنوی کارکنان، رشد و ارتقا جنبه‌های مادی و معنوی در کار، رشد و ارتقا عدالت محوری و رشد و ارتقا مسئولیت اجتماعی است. همچنین نتایج نشان داد، 2 عامل «رشد و ارتقا فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر ارزش‌های دینی» و «بهبود محیط کاری در راستای رشد معنوی کارکنان»، دارای بیشترین قدرت نفوذ و کمترین میزان وابستگی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The model of elevating organizational discipline with emphasis on Islamic teachings; An important step in the pattern of Iranian Islamic progress

نویسنده [English]

  • Yousef Amiri

Head of the Human Resources Department of the General Department of Health Insurance of Kermanshah Province

چکیده [English]

Discipline in the geometry of Islamic knowledge, while emphasizing the principles of human dignity, has an elevating feature and aims to develop the material and spiritual talents of people. Disciplined communication between people and organizations is one of the important of the life of any organization. Without organizational discipline the survival of any organization will be jeopardized. The purpose of this research is understand and design the model of organizational discipline with an emphasis on Islamic teachings by using the combined method the elements of the organizational discipline model have been identified with an emphasis on Islamic teachings and drawing relationships between them.In the qualitative part, by using the theme analysis method, the dimensions of the organizational discipline model have been identified with an emphasis on Islamic teachings, and then with the quantitative method of structural-interpretive modeling, the leveling of the criteria has been done.The results show the main elements of the organizational discipline model are With an emphasis on Islamic teachings they are:individual development, growth and promotion of self-control, growth and promotion of leadership and promotion of organizational culture.promotion of the quality of organizational performance, improvement of the work environment with the spiritual growth of employees, growth and promotion The material, spiritual and moral aspects of work are the development and promotion of justice and the development and promotion of social responsibility.2 factors of growth and promotion of organizational culture and improvement of the working environment have the highest power of influence and the lowest degree of dependence

کلیدواژه‌ها [English]

  • discipline, organizational discipline, organizational discipline
  • Islamic teachings