نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی‌گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت مالی، بانک و بیمه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

سرمایه فکری عامل اصلی ایجاد ارزش در شرکتها می‌باشد و شـرکتهـا در حـال حرکـت بـه سمت خلق ارزش از طریق سرمایه فکری موجود در سازمان می‌باشـند. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین سرمایه فکری، ارزش بازار و مدیریت ذینفعان با عملکرد مالی در شرکت های غیر مالی طراحی شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع علی-ارتباطی بوده است. واحد تحلیل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و کارشناسان مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در حدود 200 نفر بوده است. شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در حدود 132 نفر محاسبه شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات برای سنجش عملکرد مالی و ارزش بازار صورت‌های مالی شرکت‌ها از سال 1395 تا سال 1400 بود و برای سنجش سرمایه فکری و مدیریت ذینفعان پرسشنامه محقق‌ساخته است. ابزار تحلیل اطلاعات نرم‌افزار Spssنسخه 23 با روش تحلیل آماری رگرسیون بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داد متغیرهای سرمایه فکری و مدیریت ذینفعان با 99 درصد اطمینان بر متغیر ارزش بازار اثر مثبت دارند و متغیرهای مدیریت ذینفعان و ارزش بازار بر متغیر عملکرد مالی اثر مثبت و معنی‌دار دارند. اما متغیر سرمایه فکری بر متغیر عملکرد مالی اثر معنی‌دار ندارد. به عبارت دیگر این پژوهش نشان داد سرمایه فکری به واسطه مدیریت ذینفعان می‌تواند بصورت غیر مستقیم عملکرد مالی شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a native model of the relationship between intellectual capital, market value and stakeholder management with financial performance in non-financial companies admitted to the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • saeed askari masoule 1
  • hossein mombeini 2

1 Assistant Professor, Department of Public Administration and Public Policy, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Financial Management, Banking and Insurance, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Intellectual capital is the main factor in creating value in companies, and companies are moving towards creating value through the intellectual capital in the organization.. Based on this, the current research is designed with the aim of determining the relationship between intellectual capital, market value and stakeholder management with financial performance in non-financial companies.The present research method was descriptive of causal-correlation type. The analysis unit of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The statistical population of the current research was about 200 managers and financial experts of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Simple random sampling method and the sample size was calculated using Cochran's formula in about 132 people. The data collection tool was used to measure the financial performance and market value of the companies' financial statements from 2015 to 2015, and a researcher-made questionnaire was used to measure intellectual capital and stakeholder management.The information analysis tool was Spss software version 23 with regression statistical analysis method. The findings of the research showed that the variables of intellectual capital and stakeholder management have a positive effect on the market value variable with 99% confidence, and the variables of stakeholder management and market value have a positive and significant effect on the financial performance variable. But the variable of intellectual capital has no significant effect on the variable of financial performance. In other words, this research showed that intellectual capital can indirectly affect the financial performance of companies through the management of stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual capital
  • stakeholder management
  • market value and financial performance
  • knowledge-based