نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم حدیث-تفسیر اثری دانشگاه قم.

چکیده

«معاد» از اصول اعتقادی دین اسلام در مرتبه «باور»، تمام شئونات زندگی فردی و اجتماعی انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از طرفی خانواده، به عنوان رکن اصلی، شرط پویایی و استواری جامعه‌ی اسلامی خواهان پیشرفت در دو نشئه دنیوی و اخروی است. این مقاله، به روش توصیفی-تحلیلی برآن است، نقش‌آفرینی «معادباوری» در تحکیم خانواده در برابر فضای مجازی را در ابعاد ایجابی و سلبی به مثابه‌ الگویی با تکیه بر آموزه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بررسی کند. یافته‌ها نشان از آن دارد که؛ «معادباوری» بر اساس «عالَم‌سازی» و بسترآفرینی «سبک زندگی دینی» در برابر آسیب‌های فضای مجازی از جمله؛ تضعیف «سبک زندگی دینی» و «بنیان خانواده»، موجب قوام خانواده می‌شود. انسان معادباور، ضمن تلاش برای سعادت دنیوی و اخروی خود، در سعادت دیگر اعضای خانواده اثرگذار است. معادباوری، با خلق عالَم و ترسیم افق‌ها، باید‌ها و نبایدها، خواست‌ها و آرزوها در واقع سبکی از زندگی را محقق می‌کند که در بستر آن، بنیان خانواده از استحکامی خاص برخوردار شده و برخلاف بنیان عنکبوتی؛ تزلزل بردار نخواهد بود. در چنین سبکی از زندگی می‌توان و باید در مواجهه با فناوری‌های نوینی چون؛ فضای مجازی، در موضع فعال و نه منفعل ایفای نقش کرد. لذا معادباوری برابر فناوری فضای مجازی، در دو بعد ایجابی(میدان عمل و پیشرفت، تلاش برای ساختن سرای اخروی در بستر مزرعه دنیا و...) و سلبی(پیشگیری از مادگی‌گرایی، گناه و...) به مثابه الگویی با تکیه بر آموزه‌های اسلامی ایرانی پیشرفت نقش آفرینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Esthetician role-playing; In strengthening the family against cyberspace (positive and negative) (Based on the teachings of the Iranian Islamic model of progress)

نویسندگان [English]

  • ezat allah molaeenia 1
  • yusuf farshadnia 2

1 Associate Professor of Quran and Hadith Sciences, University of Qom

2 Master's student of Hadith Sciences-Tafsir, Qom University.

چکیده [English]

"Resurrection" is one of the religious principles of Islam, in the rank of "belief", it affects all aspects of human individual and social life. On the other hand, the family, as the main pillar, the condition for the dynamism and stability of the Islamic society, requires progress in both the worldly and the hereafter. This article, using a descriptive-analytical method, examines the role of "reciprocity" in strengthening the family against virtual space in positive and negative dimensions as a model based on the teachings of the Iranian Islamic model of progress. The findings show that; "Reciprocity" based on "globalization" and creating a platform for "religious lifestyle" against the harms of virtual space, including; Weakening of "religious lifestyle" and "family foundation" causes family stability. While striving for his worldly and hereafter happiness, a reciprocating person is effective in the happiness of other family members. By creating the world and drawing the horizons, dos and don'ts, wants and desires, Christianity actually realizes a style of life in which the foundation of the family has a special strength and unlike the spider's foundation; It will not waver. In such a lifestyle, it can and should be faced with new technologies such as; Virtual space played an active and not passive role. Therefore, the reluctance to virtual space technology plays a role in both positive and negative aspects as a model based on Iranian Islamic teachings of progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Reciprocity"؛ "Belief model"؛ "Positive - Negative"
  • "World of Lifestyle"؛ "virtual space"؛ "family consolidation"