نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه افسری امام علی (ع) پسادکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دکتری مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران.

3 ‏3.‏ دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتارسازمانی، مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.‏‎ ‎

چکیده

برخورداری از منابع انسانی کارآمد و دانش‌محور موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش رقابت‌پذیری و تعالی سازمانی می‌شود. این مهم ‏درگرو برنامه‌ریزی و بازنگری مناسبی در منابع انسانی و سازمان‌ها است که به‌عنوان «معماری سرمایه‌های انسانی» از آن یاد می-‏شود. از‏‎ ‎طرفی، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب به اهمیت سرمایه‌های انسانی تأکید و به استفاده از آن‌ها ‏جهت حل مسائل کشور تأکید ویژه داشته است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی معماری سرمایه‌های انسانی ‏دفاعی بر اساس متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. روش پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق ‏اکتشافی با رویکرد داده بنیاد است. جامعه آماری شامل متن بیانیه گام دوم انقلاب است که تحلیل و مفهوم‌پردازی موضوع ‏موردنظر با استفاده از فرایند نظام‌مند کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی صورت گرفته است. روایی تحقیق از طریق فرایند ‏کدگذاری در دو زمان مختلف توسط پژوهشگر و پایایی نیز با استفاده از چهار معیار معرف پارکر و رافی (1997) ارزیابی شد. ‏یافته‌ها حاکی از 312 کدباز، 63 کد محوری و 24 کد انتخابی است. نتایج پژوهش در قالب الگوی مفهومی ارائه شد. از مهم‌ترین ‏عوامل علی معماری سرمایه‌های انسانی دفاعی شامل؛ احساس مسئولیت‎ ‎دینی، روحیه‌ی انقلابی، مجاهدت و دفاع از ‏مظلومان، لزوم استقلال ملی، روحیه عدالت‌خواهی و رسیدن به آرمان‌های انقلاب اسلامی بودند. همچنین مهم‌ترین ‏پیامدهای معماری سرمایه‌های انسانی دفاعی نیز شامل مؤلفه‌های؛ پیشرفت‌‌های علمی در عرصه‌های گوناگون، تمدّن نوین ‏اسلامی‎ ‎و آمادگی برای ولایت عظمی (ارواحنافداه)، عزت نظام جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت‌‌های مادّی و معنوی ‏بودند. ‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the architectural model of defense human capital; Based on the text of the ‎statement of the second step of the Islamic revolution

نویسندگان [English]

  • behnam abdi 1
  • mohammad amin Aeiny 2
  • Mohsen Najafi ‎ 3

1 Assistant Professor, IAO University,

2 PhD of Management, Lecturer, Imam Ali Official University (AS), Tehran, Iran‎‏.‏

3 دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتارسازمانی، مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)، تهران، ایران.‏‎ ‎ ‎3. PhD in Public Administration, Organizational Behavior, Lecturer,

چکیده [English]

Having skilled human resources can reduce costs, increase competitiveness excellence. This importance depends on proper planning of human resources ‎and organizations, which is referred to as "human capital architecture". On the other hand, the Supreme Leader ‎‎(Madazla Al-Ali) repeatedly, especially in the statement of the second step of the revolution, pointed out the ‎importance of human capital and emphasized the use of these irreplaceable capitals to solve the problems of ‎the society and the country. had. Based on this, the aim of the present research is to present the architectural ‎model of defense human capital based on the text of the declaration of the second step of the Islamic ‎Revolution. The current research method is applied in terms of purpose and exploratory in terms of research ‎method with foundational data approach. The statistical population includes the text of the statement of the ‎second step of the revolution, which has been analyzed and conceptualized using the systematic process of ‎open, central and selective coding. The validity of the research was evaluated through the coding process at two ‎different times by the researcher and the reliability was also evaluated using the four representative criteria of ‎Parker and Rafi (1997). The findings indicate 312 open codes, 63 core codes and 24 selective codes. The results ‎are also in the form of a conceptual model of defense human capital architecture based on the statement of ‎the second step with six variables including; Causal, contextual, intervening factors, central phenomenon, ‎strategies and consequences are presented.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense Human Capitals
  • Statement
  • The Second Step Of The Revolution
  • Data Theory Of The Foundation