نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

3 دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

4 استاد، گروه مدیریت عملیات و فناوری عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

5 استادیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

استقرار عدالت در یک کشور، در درجه نخست تابع سلامت قوه قضاییه است و این امر مستقیماً به سلامت قضات آن بستگی دارد. در این راستا، رعایت شأن و منزلت قضات در چارچوب یک نظام جبران خدمات جامع برای دستگاه قضایی کشور، امری کاملاً ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که به نظر می‌رسد، توسعه سیاست نظام جبران خدمات قضات در فرآیند جذب و به‌کارگماری، آموزش و بهسازی، انگیزش و نگهداری ایشان در راستای اهداف راهبردی تعیین شده، همچنان یکی از حلقه‌های مفقوده است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی نظام جبران خدمات قضات مبتنی بر الزامات آموزش و بهسازی سرمایه انسانی و اعتبارسنجی آن انجام شده است. طرح تحقیق، کیفی و پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات از نوع مطالعه موردی است. مشارکت‌کنندگان شامل 15 نفر از خبرگان و قضات با تجربه قوه قضاییه با رزومه عالی بودند. نمونه‌گیری با روش هدفمند از نوع گلوله برفی انجام شد و به‌صورت نیمه ساختاریافته از ایشان مصاحبه به عمل آمد. داده‌ها به کمک نرم‌افزار MAXQDAv2020 و به روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفته و کدگذاری شد و برای اعتباریابی الگوی پژوهش از شاخص‌های مقبولیت اشتراوس و کوربین؛ تکنیک بازدید توسط اعضاء و رویکرد خود بازبینی توسط محقق استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که مهم‌ترین ابعاد الگوی جبران خدمات قضات مبتنی بر الزامات آموزش و بهسازی سرمایه انسانی عبارتند از انگیزاننده‌های مرتبط با فرد، انگیزاننده‌های مرتبط با عملکرد، انگیزاننده‌های مرتبط با شغل، انگیزاننده‌های علمی، انگیزاننده‌های پایه.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

In search of a model for the compensation system of judges based on the requirements of training and improvement of human capital

نویسندگان [English]

  • Mahmood Araei 1
  • Abbas Abbas Pour 2
  • Iraj Babaei 3
  • Mohammad Taghi TaghaviFard 4
  • samad borzooian 5

1 PhD student in educational management Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University,

3 Associate Professor, Department of Private and Economic Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran

4 Professor, Department of Operations Management and Operations Technology, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran

5 Assistant Professor, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran

چکیده [English]

The establishment of justice in a country is primarily dependent on the health of the judiciary, and this directly depends on the health of its judges. In this regard, respecting the dignity of judges in the framework of a comprehensive service compensation system for the judicial system of the country is absolutely necessary and inevitable; Because it seems that the development of the compensation system policy for judges in the process of recruitment and employment, training and improvement, motivation and retention in line with the set strategic goals, is still one of the missing links. Based on this, the current research was conducted with the aim of developing a model of the compensation system for judges based on the requirements of training and improvement of human capital and its validation. The research design is qualitative and research in terms of practical purpose and in terms of how to collect information is a case study type. The participants included 15 experts and experienced judges of the judiciary with excellent resumes. Sampling was done with a purposeful snowball method and they were interviewed in a semi-structured way, The technique of visiting by members and the approach of self-review by the researcher have been used. The findings of the research showed that the most important dimensions of the compensation model for judges based on the requirements of training and human capital improvement are person-related motivators, performance-related motivators, job-related motivators, scientific motivators, and basic motivators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compensation system
  • salaries and wages
  • judges
  • training and improvement of human capital