نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکترا،حقوق بین الملل عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

قوانین کشور ما در خصوص حقوق شهروندی ابهام داشته و این ابهام در خصوص مسئله تابعیت بیشتر است. تنها در قانون اساسی به اجازه دولت مبنی بر حق سلب تابعیت از متقاضیان و دو تابعیتی تأکید شده و در این خصوص قانون موضوعه وجود ندارد. اما الگوی اسلامی-ایرانی شهروندی در کشور ما سلب تابعیت را نپذیرفته و به‌تمامی معاندان اجازه بازگشت به موطن داده‌شده است. روش تحقیق در این پژوهش به‌صورت تحلیلی و توصیفی بوده و هدف آن است که الگوی اسلامی-ایرانی شهروندی در ایران با مدل غربی آن قیاس شود. الگوی غربی شهروندی در سرزمین‌های اشغالی پیاده شده و در مواردی کثیر اعراب دارای تابعیت رژیم صهیونیستی از حق شهروندی محروم شده‌اند. چنین به نظر می‌رسد که این اقدام رژیم صهیونیستی با اصول حقوق بین‌الملل در تناقض می‌باشد. کنوانسیون‌های متعدد در سطح بین‌الملل و دیگر اسناد حقوقی و در رأس آن‌ها اعلامیه جهانی حقوق بشر، همگی اقدامات خودسرانه در جهت سلب تابعیت را محکوم دانسته و در شرایط خاص که اقدام دولت منجر به بی‌تابعیتی نشود و همچنین آخرین راه‌حل، پذیرفته‌شده است. رژیم صهیونیستی باوجود اعطای آزادی بیان به نمایندگان عرب پارلمان، در مورد تکلیف خود نسبت به شهروندان قصور داشته و در مواردی که حتی به سبب بزهکاری اعراب، از حمایت آنان خودداری کرده و درنهایت از آنان سلب تابعیت کرده است. این اقدامات کاملاً خلاف موازین حقوق بین‌الملل بوده و نوعی اقدام تبعیض‌آمیز محسوب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Islamic-Iranian model of citizenship and the rights related to it by looking at similar models in other countries

نویسندگان [English]

  • GholamHossein Izadi 1
  • Mostafa TaghiZade Ansari 2
  • Omid MolaKarimi 2

1 PhD Student, General International Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of International Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The laws of our country are ambiguous regarding citizenship rights, and this ambiguity is more concerning the issue of citizenship. Only in the constitution is the government's permission to revoke the citizenship of applicants and dual citizenships emphasized, and there is no relevant law in this regard. However, the Islamic-Iranian model of citizenship in our country has not accepted the revocation of citizenship and all the opponents have been allowed to return to their homeland. The research method in this research is analytical and descriptive and its purpose is to compare the Islamic-Iranian model of citizenship in Iran with its western model. The western model of citizenship has been implemented in the occupied territories, and in many cases Arabs with the citizenship of the Zionist regime have been deprived of the right to citizenship. It seems that this action of the Zionist regime is in contradiction with the principles of international law. Numerous conventions at the international level and other legal documents, including the Universal Declaration of Human Rights, have all condemned arbitrary measures to deprive of citizenship, and in special circumstances, the government's action does not lead to statelessness, and it is also accepted as a last resort. Despite granting freedom of speech to the Arab representatives of the parliament, the Zionist regime has neglected its duties towards the citizens and in cases where it has refused to support them even because of the Arab

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship
  • Islamic-Iranian model
  • International law