نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد یاسوج، دانشگاه ازاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی، شیراز،ایران(نویسنده مسئول )

3 گروه مدیریت، واحد یاسوج، دانشگاه ازاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تبیین و طراحی الگوی عوامل موثر بر رفتارهای منافقانه مدیران و ارائه مدل مناسب است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، اکتشافی و از نظر شیوۀ گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی و از نوع آمیخته و مبتنی بر تحلیل مضمون و معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 13 نفر از خبرگان و در در بخش کمی 179 نفر از مددکاران اجتماعی استان‌های فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد در سال 1397 بود. روش نمونه‌گیری در بخش کمی نمونه‌گیری تصادفی متناسب با حجم جامعه بود. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه بوده است. این پژوهش در سه فاز متوالی انجام شده است. در ابتدا با استفاده از تحلیل مضمون، مولفه‌های موثر بر رفتارهای منافقانه شده، در فاز دوم با استفاده از روش مدلیابی ساختاری تفسیری نسبت به سطح بندی مولفه‌ها اقدام شد؛ و نهایتا در فاز نهایی تحقیق با استفاده از پیمایش کمی نسبت به اعتبارسنجی مدل (مدل حاصل از فاز دوم) اقدام شد. همچنین قدرت نفوذ و میزان وابستگی عوامل موثر بر رفتارهای منافقانه مدیران نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، مدل رفتار منافقانه مدیران شامل عوامل فرهنگی، عوامل فردی، عوامل ساختاری، عوامل شغلی، عوامل موقعیتی، عوامل مدیریتی، و عوامل سازمانی تدوین شد که از طریق یک مطالعه میدانی نیز مورد تایید قرار گرفت.با مقایسه آنچه در این پژوهش بدست آمد و آنچه در عمل در سازمان‌های ایرانی مشاهده می‌شود، ریشه‌کنی و حتی کاهش رفتارهای منافقانه در این سازمان‌ها، دور از ذهن به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining and designing a model of factors affecting the hypocritical behaviors of managers (Case study: Social workers in Fars, Bushehr, Kohkiluyeh and Boyer-Ahmad provinces)

نویسندگان [English]

  • Marziyeh hajipour 1
  • serajeldin mohebi 2
  • ali pirzad 3

1 Department of Public Administration, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran

2 Department of Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran (Corresponding Author)

3 Department of Management, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to explain and design a model of factors affecting the hypocritical behaviors of managers and to provide an appropriate model. The present research is descriptive-survey in terms of nature and in terms of data collection method and is of mixed type and based on content analysis and structural equations. The statistical population of the study in the qualitative section included 13 experts and in the quantitative section 179 social workers in Fars, Bushehr, Kohkiluyeh and Boyer-Ahmad provinces in 1397. Sampling method In the quantitative part, random sampling was proportional to the size of the population. Data collection tools included semi-structured interviews and questionnaires. This research has been done in three consecutive phases. At first, using the content analysis, the components affecting the hypocritical behaviors, in the second phase, the components were graded using the interpretive structural modeling method; Finally, in the final phase of the research, the model (the model obtained from the second phase) was validated using a quantitative survey. The power of influence and the degree of dependence of the factors affecting the hypocritical behaviors of managers were also examined. Based on the results, the hypocritical behavior model of managers including cultural factors, individual factors, structural factors, job factors, situational factors, managerial factors, and organizational factors was developed, which was also confirmed through a field study. Overall, comparing what was obtained in this study with what is observed in practice in Iranian organizations,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational misconduct
  • hypocritical behaviors
  • flattery
  • social workers