نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشجوی دکترا اندیشه سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رشته علوم سیاسی

چکیده

در طول تاریخ اندیشه سیاسی به ویژه پس از دوران مدرنیته، انواع مختلفی از نظم سیاسی-اجتماعی، در جهت پیشرفت جوامع اروپایی از سوی نظریه پردازان غربی ارائه گشته است که تاثیر به‌سزایی بر نوع حکومتها و دولتهای کل جهان داشته‌اند؛ اما از آنجایی که این اندیشه‌هابا الگوی ایرانی-اسلامی همخوانی نداشته، نوعی سردرگمی میان روشنفکران ایرانی به بار آورده است که تازمان حاضر نیز هنوز پاسخ قطعی برای حل آن ارائه نشده است.آیت الله طالقانی به مثابه یکی از برجسته‌ترین نواندیشان دینی دوران انقلاب،اگر چه به طور صریح اشاره زیادی به نوع الگوی حکومت مطلوب در جهت پیشرفت اسلامی-ایرانی نداشته‌اند،اما با بررسی آثار ایشان می‌توان موانع و همچنین راهکارهای رسیدن به پیشرفتی که هم‌خوان با الگوی اسلامی ایرانی باشد را دریافت.لذا پژوهش حاضر با واکاوی افکار طالقانی در سه قالب امر واقع، خیالی و نمادین، به عنوان گامی در جهت تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام شده است. این پژوهش با رویکردی کیفی و با بهره‌گیری از الگوی سه‌گانه لاکانی از یک سو به بررسی این مسئله می‌پردازد که آیت‌الله طالقانی چه نوع حکومتی را برای پیشرفت جامعه ایرانیِ معتقد به دین اسلام عرضه می‌دارد و سوی دیگر به موانع حکومت پهلوی بر سر راه سعادت انسان و جامعه که هدف نهایی پیشرفت است،در دیدگاه ایشان می‌پردازد.روش تحقیق مبتنی بر استراتژی تحلیلی-توصیفی بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای استوار است و نتایج آن نشان می‌دهد آیت‌الله طالقانی دموکراسی مبتنی بر شورا را مدل حکومتی مطلوب برای پیشرفت انسان و جامعه می‌داند و آن را به عنوان جانشینی برای نمونه‌های مطروحه غربی معرفی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Lacanian reading of the perception of modernity and the formation of the Islamic-Iranian ideal state model in the opinions of Ayatollah Taleghani

نویسندگان [English]

  • somaye hamidi 1
  • fatemeh Kamrani 2
  • Peyman Zanganeh 3

1 Associate Professor and Faculty Member, Department of Political Science, Faculty of Literature and Humanities, Birjand University, Birjand, Iran

2 PhD student, Political Thought, Allameh Tabatabai University, Faculty of Law and Political Sciences

3 Member of the faculty of Birjand University, Faculty of Literature and Humanities, Department of Political Science

چکیده [English]

Throughout the history of political thought, especially after the era of modernity,various types of social political orders have been proposed by Western theorists for the development of European societies, which have had a significant impact on the type of governments and governments of the whole world.But since these ideas are not compatible with the Iranian-Islamic model, it has created a kind of confusion among modern Iranian thinkers and intellectuals for which no definitive answer has been provided so far.Ayatollah Taleghani, as one of the most prominent religious innovators of the revolutionary era, although he did not explicitly mention the type of ideal state model for Islamic-Iranian progress,but by examining his works, we can understand the obstacles and solutions to achieve progress that is consistent with the Iranian Islamic model.Therefore, the present research has been done by analyzing Taleghani's thoughts in three real,imaginary and symbolic formats as a step towards explaining the Iranian Islamic model of progress.This research,with a qualitative approach and using the Lacanian triple model, on the one hand, examines the issue of what kind of government Ayatollah Taleghani provides for the development of the Iranian Islamic society. And on the other hand, it investigates the obstacles of the Pahlavi government for the prosperity of the society. The research method is based on analytical-descriptive strategy based on library studies and its results show that Ayatollah Taleghani considers the Shura-based democracy as a desirable model of government for the progress of man and society and an alternative to Western examples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lacanian trio
  • Taleghani
  • modernity
  • Council-oriented democracy
  • ideal government model