نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب تهران - ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 سردبیر فصلنامه مطالعات روابط بین الملل

چکیده

گفتمان انقلاب اسلامی با رویکرد بازگشت به اسلام و حاکمیت مردم با استفاده از مبانی اسلام، توجه به مقتضیات زمان و مکان با رهبری امام خمینی تکوین و ظهور یافت و 10 سال با مدیریت خود امام به نظام‌سازی پرداخت. در این نظام سیاسی روسای جمهوری نقش مهمی ایفا کرده‌اند که بعضا رویکرد آنها با گفتمان معمار انقلاب اسلامی همراستا نبوده است. در پی انتخابات خردادماه 1392 آقای حسن روحانی به‌عنوان حامل گفتمان اعتدال‌گرایی به عنوان رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی انتخاب شد.
روش: روش انجام این پژوهش، روش مقایسه‌ گفتمانی است؛ به این معنی که دو گفتمان‌ انقلاب اسلامی و گفتمان اعتدال مورد مقایسه قرار گرفته‌اند و موارد اشتراک و اختلاف این دو گفتمان بررسی شده است.
یافته‌ها: این مقاله با طرح این سؤال که وجوه تشابه و افتراق گفتمان انقلاب اسلامی با شعارهای انتخاباتی حسن روحانی چیست؟ به تبیین این فرضیه پرداخته است که شعارهای انتخاباتی آقای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 گرچه اشتراکاتی با دال‌های شناور گفتمان انقلاب اسلامی دارد، اما با قرار دادن لزوم کنار آمدن با کدخدا در دال مرکزی گفتمان خود، از دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی فاصله گرفته است.
وعده‌های مهم آقای روحانی در انتخابات سال 1392 پیوند زدن حل مشکلات کشور صرفا از طریق تعامل با غرب[کدخدا (آمریکا)]، مغایرت گفتمان با گفتمان انقلاب اسلامی نمود بیشتری یافت و در عرصه قدرت و بازگیری سیاست کشور ظهور یافت.

کلیدواژه‌ها:
گفتمان انقلاب اسلامی، استقلال، امام خمینی، خرده گفتمان اعتدال

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the discourse of moderation (11th and 12th governments) from the point of view of Imam Khomeini with the approach of discourse analysis

نویسندگان [English]

  • mojtaba shirafkan 1
  • Akbar Ashrafi 2
  • Habiballah shirazi 3

1 Department of Political Science, Azad University, Tehran branch, south of Tehran - Iran

2 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

3 Editor of International Relations Studies Quarterly

چکیده [English]

The discourse of the Islamic Revolution was developed and emerged with the approach of returning to Islam and the rule of the people using the principles of Islam, paying attention to the requirements of time and place under the leadership of Imam Khomeini, and he began to build a system for 10 years under the management of the Imam himself. In this political system, presidents have played an important role, and sometimes their approach was not in line with the discourse of the architect of the Islamic Revolution. Following the elections of June 2012, Mr. Hassan Rouhani was elected as the president of the Islamic Republic as the bearer of the discourse of moderation.Findings: This article poses the question that what are the similarities and differences between the discourse of the Islamic revolution and the election slogans of Hassan Rouhani? It has explained the hypothesis that the election slogans of Mr. Hassan Rouhani in the presidential election of 2013 have something in common with the floating signifiers of the Islamic Revolution discourse, but by placing the need to come to terms with God in the central signifier of his discourse, he is far from the central signifier of the Islamic Revolution discourse. has taken.Keyword:
Discourse of the Islamic revolution, independence, Imam Khomeini, sub-discourse of moderation

نماد «مورد تأیید انجمن»

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse of the Islamic revolution
  • independence
  • Imam Khomeini
  • sub-discourse of moderation