نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی. سیاستگذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

2 نویسنده مسئول، استادیار گروه علوم سیاسی‌، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی‌، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی آسیب‌شناسی رویکردهای بنیاد ملی نخبگان در تشکیل هسته‌های مسئله محور می باشد. پژوهش حاضر توصیفی با رویکرد آمیخته (کیفی – کمی) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان و استعداد‌های برتر کشور بوده که 35 نفر برای مرحله مصاحبه به روش هدفمند و 50 نفر برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی با روش تحلیل مضمون و داده‌های کمی از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است.
بعد از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها تعداد 63 مضمون و مفهوم اولیه استخراج شد. با مطالعه چندباره، مضامین به‌دست‌آمده تعدیل و اصلاح شدند و شبکه مضامین به دست آمده پژوهش شامل 3 مضمون اصلی، 20 مضمون فرعی شد. نتایج بیانگر این است که میزان رضایت از طرح هسته‌های مسئله محور( شهید احمدی روشن) در سطح متوسط ارزیابی شده است. یافته‌های حاصل از مصاحبه نشان داد بنیاد ملی نخبگان به عنوان متولی اصلی امور مربوط به نخبگان در کشور، با سازماندهی و فراهم آوردن زیر ساخت‌های لازم سعی کرده تا با اجرای طرح شهید احمدی روشن»، توانمندی‌های دانشجویان مستعد تحصیلی و نودانش آموختگان برگزیده را در جهت شناسایی و حل مسائل واقعی کشور هدایت نماید. در این راستا تحقق رسیدن به وضعیت ایده‌آل به تعامل و همکاری حداکثری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف با بنیاد ملی نخبگان نیاز دارد. این امر، سبب می‌شود که انگیزه استعدادهای برتر در جهت فعالیت و حل مسائل کشور بیشتر شده و کمتر شاهد فرار مغزها باشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of the National Elite Foundation's approaches in providing facilities to top talents (problem-oriented cores/ Shahid Ahmadi Roshan plan) and providing optimal solutions

نویسندگان [English]

  • ramazan sharifi 1
  • malek zolghadr 2
  • farshid jafaripaibandi 3

1 PhD student in political science. Public Policy, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran

2 استادیار گروه علوم سیاسی‌، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 Assistant Professor, Department of Political Science, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

The purpose of the current research is to examine the pathology of the National Elite Foundation's approaches in forming problem-oriented cores. The current descriptive research was conducted with a mixed (qualitative-quantitative) approach. The statistical population of the research included elites and top talents of the country, 35 people were selected for the interview stage in a targeted way and 50 people were selected to complete the questionnaire. MAXQDA software was used to analyze qualitative data and SPSS software was used for quantitative data.
After analyzing the data, 63 themes and initial concepts were extracted. By studying several times, the obtained themes were adjusted and modified, and the network of obtained research themes included 3 main themes and 20 sub-themes. The results of quantitative research have confirmed the existence of a gap between the current situation and the desired situation. By conducting a qualitative research and using the theme network analysis, in addition to verifying the quantitative findings of the research, the factors causing this statistical gap and due to the compatibility with the theoretical foundations of the topics of identification, support and empowerment and monitoring, evaluation and management of the scientific cores have been verified. became
The findings from the interview showed that the problem-oriented cores are very good plans, but they are implemented incompletely, and in this regard, it is necessary for the foundation to provide support to students and professors, in addition to increasing supervision, to solve the real and priority issues of the country. take action

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Scientific Core"
  • "National Elite Foundation"
  • "Shahid Ahmadi Roshan Project"
  • "Top Talents"