نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مطالعه نظام مند و ارائه فرا ترکیبی از الگوهای نظری و پژوهش های انجام شده با موضوع مطالعه روند پیشرفت مالزی صورت گرفت. روش بررسی این پژوهش کیفی و از نوع سنتز پژوهی است که با روش تحلیل محتوا به کمک فرا ترکیب انجام شده و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش و اصلی ترین منابع گردآوری اطلاعات، پژوهش های متعددی است که در سنوات اخیر در حوزه پیشرفت جوامع اسلامی(مالزی) در داخل و خارج از ایران انجام شده است از مجموع 50 نمونه منابع علمی و مقاله ای که از پایگاه های معتبر داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار گرفت متناسب با ارتباط موضوعی داده ها، تعداد 20 نمونه به صورت هدفمند انتخاب 13 مؤلفه پرتکرار فرعی و4 مقوله اصلی شناسایی و در نهایت ٥٦ مفهوم به عنوان مؤلفه های نهایی استخراج شدند. بدین ترتیب پس از مراحل کدگذاری و طبقه بندی دقیق داده ها، نتایج نشان داد: مولفه های موثر بر پیشرفت کشور مالزی عبارتند از: شاخص های اصلی 1- توسعه اقتصادی با زیر مقوله های ؛عدالت اقتصادی، کاهش هزینه ها، بانکداری اسلامی، تجارت آزاد، اقتصاد صنعتی 2- توسعه سیاسی با زیر مقوله های؛ عدالت سیاسی ، رشد دیپلماسی و تعامل با نخبگان 3- توسعه علمی -آموزشی با زیر مقوله های؛ ارتباطات بین المللی، تولید دانش، رقابت جهانی 4- توسعه اجتماعی با زیر مقوله های؛ یکپارچه سازی فرهنگی، عدالت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی.
واژه های کلیدی: پیشرفت، مطالعات پیشرفت اسلامی، جهان اسلام، توسعه، مالزی، سنتز پژوهی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A qualitative study of the factors affecting the progress of Islamic societies; A case study of Malaysia

نویسنده [English]

  • ali baseri

Department of anthropology Tehran Iran

چکیده [English]

the current research was conducted with the aim of systematic study and presentation of meta-combination of theoretical models and researches conducted on the subject of studying the development process of Malaysia.
The investigation method of this research is qualitative and of the synthesis type, which is done with the method of content analysis with the help of met composition, and it is practical in terms of its purpose. The statistical population of the research and the main sources of information gathering are numerous researches that have been conducted in recent years in the field of the development of Islamic societies (Malaysia) inside and outside of Iran, from a total of 50 samples of scientific sources and articles from reliable domestic databases. and external was studied in accordance with the thematic relevance of the data, 20 samples were selected purposefully, 13 frequent sub-components and 4 main categories were identified and finally 56 concepts were extracted as the final components.
In this way, after the steps of coding and accurate classification of data, the results showed: the components affecting the progress of Malaysia are: main indicators 1- economic development with sub-categories: economic justice, cost reduction, Islamic banking, trade Azad, industrial economy 2- political development with sub-categories; Political justice, development of diplomacy and interaction with elites 3- Scientific-educational development with sub-categories; International communication, knowledge production, global competition 4- Social development with subcategories; Cultural integration, social justice, strengthening social capital.


Keywords: progress, Islamic progress studies, Islamic world, development, Malaysia, research synthesis

کلیدواژه‌ها [English]

  • progress
  • Islamic progress studies
  • Islamic world
  • development
  • Malaysia
  • research synthesis