نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه مطالعات اجتماعی و ارتباطات، پژوهشگاه المصطفی، جامعه المصطفی، قم، ایران

چکیده

سبک‌زندگی به‌معنای امروزd آن اگرچه پدیده‌ای نو و محصول شرایط زندگی مدرن است لکن در قالب ادبیاتی دیگر دیرینه‌ای طولانی دارد و مفاهیم مرتبط با آن را می‌توان در آیات قرآن کریم پیدا کرد. در علوم اجتماعی برای بررسی موضوع سبکزندگی از مفاهیمی هم‌چون توسعه، تمدن، فرهنگ، طبقه، هویت و مانند آن استفاده شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سبکزندگی در قرآن کریم به این پرسش پاسخ می‌دهد که واژگان مربوط و مرتبط با سبک زندگی در قرآن کدامند و بسامدی آن در این کتاب مقدس چگونه است؟ با استفاده از روش اسنادی در مرحله اول و تحلیل بسامدی یا فراوانی در مرحله دوم، این نتیجه حاصل شد که حداقل 10 واژه در قرآن کریم دارای قرابت معنایی با سبک زندگی است و با استفاده از این واژگان می‌توان تصویری از سبک زندگی اسلامی مبتنی بر قرآن کریم ارائه کرد. علاوه بر واژه دین که درتعریف آن به روش زندگی نسبت این همانی با سبک زندگی دارد، واژگانی همچون سنت، ملت، منهاج، صراط، طریق، حیات طیبه، دأب، سیره و مانند آن نیز مشعر به سبک زندگی هستند. چنان‌چه سبک زندگی را به همه سطوح و عرصه‌های حیات جمعی و فردی تسری بدهیم، مفاهیمی چون «دین»، «سنت» و «ملّت» نزدیک‌ترین واژه‌ها به سبک زندگی خواهند بود. در تلقی از سبک زندگی به‌مثابه روش زندگی، واژ‌ه‌هایی هم‌چون «منهاج»، «سیره» مناسب‌تر هستند؛ لکن اگر بنا باشد هم‌چون برخی ادبیات موجود، سبک زندگی را به سطوح رویین زندگی مربوط بدانیم، معادل‌های دیگری مانند «شاکله» و «دأب» سنخیت بیشتری با موضوع بررسی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Frequency of words related to lifestyle in the Holy Quran

نویسنده [English]

  • hassan usefzadeh

social studies, almostafa international university

چکیده [English]

موضوع پژوهش حاضر بررسی واژگان سبک‌زندگی در قرآن کریم است. در ادبیات علوم اجتماعی برای بررسی موضوع سبک زندگی از مفاهیمی هم‌چون توسعه، تمدن، فرهنگ، طبقه، هویت، آداب و رسوم و مانند آن استفاده شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک‌زندگی در قرآن کریم به این پرسش پاسخ می‌دهد که واژگان مربوط و مرتبط با سبک‌زندگی در قرآن کدامند و بسامدی آنها در این کتاب مقدس چگونه است؟ با استفاده از روش اسنادی در مرحله اول و تحلیل بسامدی یا فراوانی در مرحله دوم، این نتیجه حاصل شد که حداقل 11 واژه در قرآن کریم دارای قرابت معنایی با سبک‌زندگی است و با استفاده از این واژگان می‌توان تصویری از سبک‌زندگی اسلامی مبتنی بر قرآن کریم ارائه کرد. علاوه بر واژه دین، که درتعریف آن به روش زندگی، نسبت این‌همانی با سبک‌زندگی دارد، واژگانی همچون سنت، ملت، منهاج، صراط، طریق، حیات طیبه، دأب، سیره و مانند آن نیز مشعر به سبک‌زندگی هستند. چنان‌چه سبک‌زندگی را به همه سطوح و عرصه‌های حیات جمعی و فردی تسری بدهیم، مفاهیمی چون «دین»، «سنت» و «ملّت» نزدیک‌ترین واژه‌ها به سبک زندگی خواهند بود. در تلقی از سبک زندگی به‌مثابه روش زندگی، واژ‌ه‌هایی هم‌چون «منهاج» و «سیره» مناسب‌تر هستند؛ لکن اگر بنا باشد هم‌چون برخی ادبیات موجود، سبک زندگی را به سطوح رویین زندگی مربوط بدانیم، معادل‌های دیگری مانند «شاکله» و «دأب» سنخیت بیشتری با موضوع بررسی دارند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • tradition
  • Frequency
  • Method