نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت، واحدسیرجان، دانشگاه آزاداسلامی ، سیرجان،ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم ها علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده می باشد. در این مابین با توجه به شرایط تحریم اگر سازمانی بتواند تاب آوری را در خود و کارمندانش قوی کند موفق تر خواهد بود. تاب آوری سازمانی اصطلاحی برای توصیف ظرفیت سازمان جهت پاسخ مثبت و یا حداقل سازگارانه به اختلال ها است که نشان می دهد نه تنها مقاومت در برابر شوک های خارجی وجود دارد بلکه ظرفیت سازگاری و یادگیری نیز وجود دارد. لذا هدف از این پژوهش کاوشی در شاخص‌های تاب آوری سازمانی با رویکرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله ‌العالی بود. این پژوهش یک پژوهش اکتشافی است که به منظور شناسایی عوامل موثر بر شاخص‌های تاب آوری سازمانی با رویکرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله واکاوی گسترده ای در ادبیات و پیشینه مرتبط با این مقوله و همچنین سخنان مقام معظم رهبری در این ارتباط صورت گرفته و گویه های مناسب در طیف لیکرت استخراج گردید. سپس بـومی سـازی و تأییـد آن با استفاده از بکارگیری روش دلفی ازطریق پرسشنامه نیمه بازانجام پذیرفت. لازم به توضیح است سخنان مقام معظم رهبری نیاز به تایید خبرگان نداشت و مستقیم تحت شاخص اقتصاد مقاومتی وارد مدل نهایی گردید. براساس ادبیات نظری در حدود 107شاخص در قالب سه راند دلفی در اختیار 20نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی قرار گرفت ودر نهایت براساس نتایج دلفی 9 گویه در قالب 50شاخص برای تاب اوری استخراج شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An exploration of organizational resilience indicators with the approach of resistance economy policies announced by the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • esmaeel kamali fard 1
  • ali yaghoubipoor 2
  • mohammad montazeri 3

1 PhD student in Public Administration, Department of Management, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Management, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran (corresponding author)

3 Assistant Professor, Department of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Resistance economics is a way of countering sanctions against a sanctioned region or country. In the meantime, given the conditions of sanctions, if an organization can strengthen resilience in itself and its employees, it will be more successful. Organizational resilience is a term used to describe an organization's capacity to respond positively or at least adaptively to disturbances, indicating that not only is there resistance to external shocks, but that there is also the capacity to adapt and learn. Therefore, the purpose of this study was to design an organizational resilience model with the approach of resistance economy policies in government organizations. This research is an exploratory research based on interviews with 21 managers of the Ministry of Interior in Qom (governorate, governorates and subordinate districts) in a semi-structured method and purposeful sampling. In this research, a total of 271 codes were identified, among which 20 sub-themes in two main themes could be extracted from the interviews and theoretical topics. The two main themes affecting organizational resilience with the approach of resistance economy policies in governing organizations, external factors (including: economic factors, monetary and fiscal policy, government effectiveness, governance, banking health, export diversification, import dependence, external strength, Reserves and dependence on the oil industry) and intra-organizational factors including: organizational learning and culture, internal resources, innovation and creativity, dynamic competitiveness of the organization, communication, human resources, organizational strategy, organizational agility, productivity and change resistance management. To be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational resilience
  • Islam
  • resistance economy
  • Delphi