نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

در مقابل مالکیت مادی، مالکیت معنوی وجود داشته که به معنی تملک اموال غیرملموس است. در تمامی جهان، دولت‌ها دغدغه حمایت از خالقان آثار بدیع را داشته که نوعی مالکیت معنوی محسوب می‌شود. در کشور ما قانون‌گذار امتیاز بهره‌برداری انحصاری از اموال معنوی را در طول زمانی مشخص به مالک آن داده است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام‌شده است. هدف پژوهش آن است که آثار ورشکستی بر اموال معنوی، در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بریتانیا بررسی شود. بررسی وجوه اشتراک و افتراق و همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف دو نظام حقوقی در خصوص آثار ورشکستگی بر مالکیت معنوی، دراین پژوهش انجام‌شده است. از دیدگاه حقوقی، امکان مصادره اموال معنوی در زمان ورشکستگی ممکن است، اما قانون‌گذار تنها در خصوص توقیف آثار ادبی همچون ترجمه و تألیف تصریح کرده و در رویه کنونی حقوق اداری، به سبب قدرت نقدشوندگی پائین این اموال، امکان توقیف آن وجود داشته و نظام قضائی عموماً سعی در مصادره منافع مادی حاصل از اموال معنوی را داشته و تاکنون رای قضائی در خصوص توقیف کامل اموال معنوی گزارش نشده است. رویه کامن‌لایی دولت انگلستان مصادره اموال معنوی در زمان ورشکستگی را پذیرفته که البته به‌عنوان آخرین راه‌حل تسویه دیون استفاده می‌شود. در حقوق اداری انگلستان امکان رهن گذاشتن اموال معنوی وجود داشته که موردانتقاد مدافعان آثار بدیع می‌باشد. رویه حقوقی ایران مورد تحسین است، لیکن می‌بایست در این خصوص صراحت به خرج داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the procedure of bankruptcy of businesses with intellectual property in Iran and the ways to correct it, while comparing it with the similar procedure in England.

نویسندگان [English]

  • Sharif Moradian 1
  • Saeed Farzaneh 2

1 Master's degree student, private law, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

2 Member of the Faculty of Private Law Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran (corresponding author).

چکیده [English]

In contrast to material property, there is intellectual property, which means the possession of intangible property. All over the world, governments are concerned about supporting the creators of original works, which is considered a form of intellectual property. In our country, the legislator has given the owner the privilege of exclusive use of intellectual property during a certain period of time. This research has been done by analytical-descriptive method. The purpose of the research is to examine the effects of bankruptcy on intellectual property in the Islamic Republic of Iran and the Kingdom of Great Britain. Examining the commonalities and differences as well as identifying the strengths and weaknesses of the two legal systems regarding the effects of bankruptcy on intellectual property has been done in this research. From a legal point of view, it is possible to confiscate intellectual property at the time of bankruptcy, but the legislator has specified only the confiscation of literary works such as translation and authorship, and in the current practice of administrative law, due to the low liquidity of these properties, it is possible to confiscate them and the system Judiciary has generally tried to confiscate material benefits derived from intellectual property, and so far no judicial ruling has been reported regarding the complete confiscation of intellectual property. The common practice of the British government accepts confiscation of intellectual property during bankruptcy, which is of course used as a last resort for debt settlement. In English administrative law, it is possible to mortg

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual property
  • Innovation
  • Islamic-Iranian model of protection
  • Bankruptcy
  • Foreclosure