نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان

2 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

امروزه عملکرد شغلی و عوامل مؤثر بر آن ‌یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریت در سازمان-ها است. به همین منظور این پژوهش سعی دارد تأثیر فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی و پایبندی به ارزش‌های اسلامی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی را مورد تحلیل قرار دهد. این پژوهش، از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی می-باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان اداری دانشگاه زنجان می‌شود که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 200 نفر مشخص شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه و روش نمونه‌گیری در دسترس جمع‌آوری شد. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار آموس استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهند پایبندی به ارزش‌های اسلامی و رضایت شغلی تأثیر معنی‌داری بر عملکرد شغلی دارد. علاوه بر این، فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری دارد و تاثیر معنی‌داری بر عملکرد شغلی کارکنان می‌گذارد. همچنین تاثیر پایبندی به ارزش‌های اسلامی بر رضایت شغلی نیز تأیید شد. با توجه به تأیید نقش میانجی رضایت شغلی، مدیران سازمان باید توجه بیشتری به این مقوله داشته‌ باشند. پایبندی به ارزش‌های اسلامی را نیز به عنوان یک عامل مؤثر بر رضایت و عملکرد شغلی می‌توان در مصاحبه‌ها و آزمون‌های استخدامی بیش از پیش مورد توجه قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect Adherence to Islamic Values and HRM Activities on Job Performance (with the Mediating Role of Job Satisfaction)

نویسندگان [English]

  • Omid Mahdieh 1
  • Masome Mozafari Panah 2

1 Management and Accounting Dept., Faculty of Humanities, University of Zanjan

2 2. MA., Islamic Human Resource Management, Department of Management and Accounting, Faculty of Humanities, University of Zanjan

چکیده [English]

Today, job performance and factors affecting it are one of the important issues in the field of management in organizations. For this purpose, this research attempts to analyze the impact of HRM activities and adherence to Islamic values on job performance with the mediating role of job satisfaction. This research is descriptive and applied. The statistical population of the study consisted of all administrative staff of Zanjan University which according to the Cochran formula, the sample size was determined 200. The data were collected by using questionnaire, and convenient sampling method. The reliability of the questionnaire was approved by using Cronbach alpha coefficient. Content validity is used for approving questionnaire validity. For analysis data, SEM (Structural Equation Modeling) and AMOS software were used. Findings shows that adherence to Islamic values job satisfaction and have a significant effect on job performance. In addition, HRM activities have a significant relationship with job satisfaction and has a significant effect on job performance. The effect of adherence to Islamic values on job satisfaction has been confirmed. Considering the mediating role of job satisfaction, organization managers should pay more attention to this category. Adherence to Islamic values as an effective factor on job satisfaction and performance can be taken into consideration in interviews and employment tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Values
  • Human Resource Management Activities
  • Job Performance
  • Job Satisfaction