نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امنیت شغلی، اطمینان کارکنان در مورد تداوم شغل به‌دست آمده برای زندگی کاری است. امنیت شغلی به‌طور معمول از واژه‌هایی نظیر قرارداد اشتغال یا قانون کار استنباط می‌شود که از خاتمه اختیاری شغل جلوگیری می‌کند. همچنین، ممکن است به‌وسیله شرایط اقتصادی معمول تحت تأثیر قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر دینداری بر امنیت شغلی با میانجی‌گری کنترل خشم در بین کارکنان مرکز بهداشت شهرستان همدان بود. این تحقیق توصیفی به شیوه پیمایشی و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری 95 نفر از کارکنان مرکز بهداشت شهرستان همدان بودند که با استفاده از فرمول کوکران 76 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به‌وسیله پانلی از متخصصین و پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق یک مطالعه راهنما و محاسبه آلفای کرونباخ تأیید گردید. یافته‌ها نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین ابعاد دینداری و کنترل خشم با امنیت شغلی وجود داشت. براساس مدل ساختاری پژوهش، متغیر دینداری تأثیر مستقیمی بر متغیر کنترل خشم داشت. همچنین، 4/50 درصد از تغییرات متغیر کنترل خشم کارکنان مرکز بهداشت وابسته به ابعاد چهارگانه دینداری می‌باشد. در پایان با توجه به نتایج به‌دست آمده پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating effect of religiosity on job security among Health Center’s staff in Hamedan County

نویسندگان [English]

  • Ali Safaei Shakib 1
  • safei allah safaei 2
  • maryam moosivand 1

1 Member of the Faculty of Management Department, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Member of the Faculty of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Assurance (or lack of it) that an employee has about the continuity of gainful employment for his or her work life. Job security usually arises from the terms of the contract of employment, or labor legislation that prevents arbitrary termination. It may also be affected by general economic conditions. The main purpose of this study was to investigate the effect of religiosity on job security with mediation of anger control among health center’s staff in Hamedan County. The descriptive research has done by survey method and questionnaire instrument. The study population was consisted of 95 staff of Health Center in Hamedan County. The sample size was determined to be 76 staff by using Cochran Formula. In this study, simple random sampling was used. The content and face validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. Reliability was strengthened through pilot testing and calculating Cronbach’s alpha. Data was analyzed using a structural equation modeling technique. Findings showed that there are significant effects among religiosity dimensions, anger control and job security. Based on the structural model, religiosity had been a direct effect on anger control. Also, 50.4 percent of the change in the anger control of the Health Center’s staff is related to the four dimensions of religiosity. In finally, according to results, some applied recommendations have presented at the end of article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job security
  • religiosity
  • anger control
  • human resources development