نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

3 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی روابط متقابل مردم و حکومت در قبال یکدیگر بر مبنای کتاب نهج‌البلاغه امام علی (ع) است. سوال پژوهش حاضر بر چیستی روابط متقابل مردم و حکومت بر اساس حکمرانی مطلوب از منظر امام علی (ع) استوار بوده و در مقام پاسخ، این فرضیه را به محک آزمون می‌گذاریم که در روابط متقابل مردم و حکومت بر مبنای حکمرانی مطلوب از منظر امام علی (ع)، هم حکومت در قبال مردم مانند پاسخگویی دارای حقوق است و هم مردم در برابر حکومت همانند اطاعت از حاکمان صالح دارای حقوقی هستند. در این پژوهش روش گردآوری داده‌ها مبتنی بر روش اسنادی، راهبرد پژوهش استقرایی – قیاسی، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها روش تحلیل محتوا و ملهم از ادبیات نظری مربوط به حکمرانی مطلوب است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه نامه‌ها، خطبه‌ها و حکمت‌های موجود در کتاب نهج‌البلاغه است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که حاکمیت قانون، اجماع‌گرایی، شفافیت، پاسخ‌گویی، برابری و فراگیری، اثربخشی و کارایی، مسئولیت‌پذیری، ثبات سیاسی و چشم‌انداز استراتژیک از جمله ویژگی‌های حکمرانی مطلوب بوده که در اسلام نیز به آن اشاره شده است. در مقابل، مردم نیز دارای تکالیفی هستند که شامل دوری از فساد، اطاعت از حاکمان، وفا به عهد و پیمان، خیرخواهی نسبت به حاکم، حمایت از حاکم، اعتماد کردن به حاکم، دوری از گمراهی، کنار گذاشتن غرور، پرهیز از افراط و تفریط، برقراری صلح و آشتی، همدلی کردن، شفاف بودن، زیر بار ظلم نرفتن، عبرت گرفتن می‌شود. همچنین نوع حکمرانی در اسلام با ویژگی‌های حکمرانی مطلوب نسبت معناداری برقرار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between the people and government in relation to the characteristics of good governance (Case study: Nahj al-Balaghah)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Hakimi Gilani 1
  • Ali Akhtar Shahr 2
  • mahmood ebrahimi varkiani 3

1 PhD student, Department of Political Science, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between the people and the government in relation to each other based on the book Nahj al-Balaghah by Imam Ali (AS). The question of the present study is based on what is the relationship between people and government based on good governance from the perspective of Imam Ali (AS) and as an answer, we test the hypothesis that in the relationship between people and government based on good governance from the perspective of Imam Ali (AS), both the government has rights to the people as accountability and the people have rights to the government as obedience to the righteous rulers. In this research, data collection method is based on documentary method, inductive-deductive research strategy, data analysis method, content analysis method and inspired by theoretical literature related to good governance. The statistical population of this research includes all the letters, sermons and wisdoms in the book of Nahj al-Balaghah. Findings indicate that the rule of law, consensus, transparency, accountability, equality and inclusiveness, effectiveness and efficiency, responsibility, political stability and strategic vision are among the characteristics of good governance in Islam in different ways and with a certain intensity. It is mentioned. In contrast, the people have duties that include avoiding corruption, obeying the rulers, fulfilling the covenant, benevolence towards the ruler, supporting the ruler, trusting the ruler, avoiding misguidance, putting aside pride, and avoiding extremism. And excess becomes peace and reconciliation, empathy, transparency, not being oppressed, learning lessons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good governance
  • Imam Ali (AS)
  • people
  • government
  • Nahj al-Balaghah