نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار،ایران

2 علوم سیاسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

در سال 1397، سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همراه با بیانیه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به اصلی‌ترین نهادهای سیاستگذار مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس و شوراهای عالی ابلاغ گردید. از زمان تدوین سند مذکور تا کنون، کشور دچار بحران‌های ساختاری از جمله بحران های زیست محیطی که کشورمان دچار تلاطم های شدید در حوزه سیاست گذاری صحیح گردید و لذا نیاز به یک سند بالادستی قابل اعتماد که علاوه بر قابلیت انعطاف در بحران ها، قدرت خلق مسیر و زایش برون‌رفت از این بحران‌ها را داشته باشد، بیشتر احساس گردید. مطالعه حاضر به مقایسه اهمیت ابعاد مختلف در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اهداف توسعه پایدار می‌پردازد و در نهایت، با هدف ارتقاء ظرفیت‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مواجهه با انواع بحران، به مدد رویکرد هم‌افزایی‌نگری، از تطبیق الگوی جهانی توسعه پایدار و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، متمم‌هایی راهبردی را در جهت ارتقای الگوی پیشرفت، ارائه خواهد داد. برای این منظور، 56 تدبیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و 169 هدف خرد توسعه پایدار در هشت بعد کلی تقسیم-بندی شده‌ و سپس میزان اهمیت هر یک از این ابعاد مشخص گردیده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که میزان پرداخت بعد اجتماعی و بعد محیط زیستی در توسعه پایدار به مراتب بیشتر از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. مبانی انقلابی و اسلامی تنها در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است. لذا همگونی اهداف و در توزیع شاخص های تولیدی برای سنجش پیشرفت در ابعاد مختلف، می‌تواند چالش اساسی این الگو تلقی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative comparison of Islamic-Iranian model of progress and sustainable development

نویسندگان [English]

  • mahdi Goldani 1
  • Ali ghorbanpour 2

1 economic , Hakim Sabzevari university, Sabzevar. Iran

2 Political Science, Faculty of Literature and Humanities, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

In 1397, the document of the basic Iranian Islamic model of progress was published along with a statement the Supreme Leader of the Islamic Revolution was communicated to the main Iranian policy-making institutions, such as the expediency discernment council the government, the parliament and the Supreme Council. Since the document was drafted the country has been experiencing structural crises, in which the country is experiencing severe turmoil in the field of sound policy and needs a reliable upstream document that is also tolerable in critical situations. The power to create the path and give birth to get out of these crises is increasing. The present study compares different Iranian Islamic models of progress in the field of sustainable development and finally, with the aim of upgrading the structures of the Iranian Islamic model of progress in progress with various crises, with the help of augmentation, from adaptation. The Global Model of Sustainable Development and the Iranian Islamic Model of Progress will provide a strategic complement to promoting the model of progress. For this purpose, 56 measures of progress model and 169 micro-goals of sustainable development are divided into eight dimensions and then the amount of each of these Iranian indicators is determined. The results show that the amount of post-social and environmental payment in sustainable development is much higher than the Iranian Islamic model of progress. Homogeneous results and in the distribution of production indicators to measure progress in different types, can be considered the basis of this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic-Iranian model of progress
  • sustainable development
  • environmental crises
  • water crisis