نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس

2 رئیس دانشکده مدیریت

3 معاون دانشکده

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی به منظور ارتقاء صلاحیت حرفه ای مدیران بر اساس توسعه خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران بوده است. رویکرد پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه زمینه ای )طرح سیستماتیک( در این پژوهش ملاک عمل بوده است. جامعۀ آماری شامل شامل خبرگان و اساتید واحدهای دانشگاهی و مدیران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند است .مطالعه حاضر با هدف توصیف روش نمونه‌گیری گلوله برفی به عنوان روش هدفمندی جهت جمع‌آوری داده‌های تحقیقات کیفی انجام شد تا جایی ادامه یافت که پژوهشگر با استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با 15 نفر از اعضای نمونه به اشباع نظری رسید. با استفاده از نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش و تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه های انجام گرفته، شاخص هایی به منظور ارتقاء صلاحیت حرفه ای مدیران شناسایی شده و طی سه مرحلۀ کدگذاری باز،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، مدل توسعۀ حرفهای مدیران مدارس در شش مقولۀ اصلی شرایط علی،پدیدۀ محوری ) صلاحیت حرفه ای مدیران (، راهبردهای توسعۀ حرفه ای مدیران، شرایط مداخله گر و پیامدهای توسعۀ حرفهای مدیران گنجانده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a model to improve the professional competence of managers based on the development of creativity and innovation in Islamic Azad universities of Tehran province

نویسندگان [English]

  • MOHAMAD MOHAMADI 1
  • ali rezaein 2
  • sena neamati zada 3

1 techer

2 Dean of the Faculty

3 Vice Dean of the Faculty

چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a model to enhance the professional competence of managers It has been based on the development of creativity and innovation in Islamic Azad universities of Tehran province.Qualitative research approach based on grounded theory (systematic design) in this research has been the criterion of action.. The statistical population included experts and professors of university units and managers of the central organization of the Islamic Azad University.The sampling method is purposeful. The present study aims to describe the snowball sampling method It was performed as a targeted method for collecting qualitative research data to some extent The researcher reached a theoretical saturation using semi-structured interviews with 15 sample members.Using the results of the review of theoretical foundations and research background and content analysis of interviews conductedIndicators are identified to enhance the professional competence of managers and open in three coding stagesAxial coding and selective coding, the model of professional development of school principals in the six main categories of causal conditions, the central phenomenon (professional competence of principals),Managers 'professional development strategies, intervening conditions, and implications for managers' professional development are included.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional competencies
  • professional development
  • creativity
  • innovation and managers of Islamic Azad universities of Tehran