نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

قاعده عسر و حرج به شرایطی اطلاق شده که تکلیفی خارج از توان بر کسی وارد گردیده و وی حق خروج از پیمان را دارد. در روابط زوجیت، مصادیق عسر و حرج برشمرده شده که بخشی از آن در ماده 1130 قانون مدنی منعکس‌ شده است. در حال حاضر ازدواج مجدد مرد متأهل در چارچوب قانون، با رعایت کامل حقوق زوجه، نمی‌تواند دلیلی بر حق طلاق زوجه باشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی-توصیفی می‌باشد. سوال پژوهش اینکه در صورت ازدواج مجدد قانونی زوج، حق طلاق زوجه به چه صورت است؟ چنین به نظر می‌رسد که به موجب تفاسیر فقهی، به خصوص بیانات حضرت امام خمینی (ره) چنین حقی محرز است. چنین بیان شد که حضرت امام خمینی (ره) مصادیق قاعده عسر و حرج را حصری ندانسته و هر عاملی که به هر نحو موجب طاقت‌فرسا شدن زندگی شود را دلیلی بر خروج زن از زندگی، بدون اذن شوهر دانسته‌اند. همچنین بیان داشته‌اند که ازدواج دوم زوج حتی به فرض قانونی بودن، اگر بدون لحاظ مصالح خانواده صورت پذیرد، مصداق خیانت می‌باشد. نتیجه اینکه به علت آثار منفی مبدل شدن خانواده از تک‌همسری به چندهمسری که موجب ایجاد فشار طاق‌فرسا بر روجه نخست می گردد، علی‌رغم عدم ذکر در مصادیق ماده 1130 قانون مدنی، براساس عدم حصری بودن قاعده و همچنین استناد به اصل معاشرت به معروف مندرج در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی و اصل 167 قانون اساسی، دلیلی بر ثبوت حق طلاق برای زوجه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Islamic-social model of divorce in the context of couple remarriage, emphasizing the views of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • Leila Rahili 1
  • Abdolhadi Vahidi ferdousi 2

1 PhD Student in Private Law, Shahid Beheshti University, tehran, iran

2 Assistant Professor, Law , University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

چکیده [English]

The rule of hardship refers to the circumstances in which an obligation has been imposed on someone beyond his power and he has the right to withdraw from the contract. In marital relations, there are examples of hardship, part of which is reflected in Article 1130 of the Civil Code. At present, remarriage of a married man within the framework of the law, with full respect for the wife's rights, can not be a reason for the wife's right to divorce. The research method in this research is analytical-descriptive. Research question: What is the wife's right to divorce in case of legal remarriage? It seems that according to jurisprudential interpretations, especially the statements of Imam Khomeini (ra) such a right is established. It was stated that Imam Khomeini (ra) did not consider the examples of the rule of hardship to be exclusive and considered any factor that makes life exhausting in any way as a reason for a woman to leave life without her husband's permission. They have also stated that the couple's second marriage, even if it is legal, is an infidelity if it takes place without regard to the interests of the family. The result is that due to the negative effects of the family changing from monogamy to polygamy, which causes overwhelming pressure on the first wife, despite not being mentioned in

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rule of hardship
  • Imam Khomeini (RA)
  • polygamy
  • wife's stress
  • good company