نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار،گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه هوش معنوی و سبک‌زندگی اسلامی با مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی در اساتید بسیجی انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه اساتید بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال تحصیلی 1-1400 به تعداد 294 نفر بودند. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 167 نفر بدست آمد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس هوش معنوی کینگ (2008)، پرسشنامه سبک‌زندگی اسلامی کاویانی (1390) و پرسشنامه مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی گنجی و همکاران (1397) بودند که پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ به‌ترتیب 86/0، 92/0 و 90/0 بدست آمد. یافته‌ها نشان داد که هوش معنوی (و هر چهار مولفه آن شامل تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و توسعه حالت هوشیاری) و سبک‌زندگی اسلامی (و هر ده مولفه آن شامل زمان‌شناسی، امنیت، تفکر و علم، سلامت، خانوادگی، مالی، عبادی، باورها، اخلاقی و اجتماعی) با مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی در اساتید بسیجی رابطه مثبت و معنادار داشتند (001/0˂P). همچنین، متغیرهای هوش معنوی و سبک‌زندگی اسلامی به‌طورمعناداری توانستند 43 درصد، چهار مولفه هوش معنوی به‌طورمعناداری توانستند 28 درصد و ده مولفه سبک‌زندگی اسلامی به‌طورمعناداری توانستند 54 درصد از تغییرات مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی در اساتید بسیجی را تبیین کنند (001/0˂P). نتایج نشان‌دهنده رابطه مثبت معنادار هوش معنوی و سبک‌زندگی اسلامی با مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی در اساتید بسیجی و نقش آنها در تبیین مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی آنان بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Marrëdhënia ndërmjet inteligjencës shpirtërore dhe stilit të jetesës islame me pjesëmarrjen në aktivitete kulturore në profesorët e Basijit

نویسنده [English]

  • mojtaba moazzami

Profesor asistent, Departamenti i Menaxhimit të Arsimit të Lartë, Fakulteti i Menaxhimit, Dega e Teheranit të Veriut, Universiteti Islamik Azad, Teheran, Iran

چکیده [English]

Qëllimi i këtij studimi ishte përcaktimi i marrëdhënies ndërmjet inteligjencës shpirtërore dhe stilit të jetesës islame me pjesëmarrjen në aktivitete kulturore te profesorët e Basijit. Ky studim ishte ndërsektorial për sa i përket qëllimit të aplikuar dhe metodës ndërseksionale të zbatimit. Popullsia e studimit ishte 294 persona nga të gjithë profesorët Basij të Universitetit Islamik Azad, Dega e Teheranit të Veriut në vitin akademik 1-1400. Madhësia e kampionit sipas formulës së Cochran-it ishte 167 persona të cilët u përzgjodhën me metodën e kampionimit të thjeshtë të rastësishëm. Instrumentet e kërkimit ishin shkalla e inteligjencës shpirtërore King (2008), Pyetësori i stilit të jetës Islame Kaviani (2011) dhe Pyetësori i Pjesëmarrjes në Aktivitetet Kulturore të Ganji et al. (1397), besueshmëria e të cilit ishte 0.86, 0.92 dhe metoda alphabach 0.90 me C përkatësisht.Erdhi. Gjetjet treguan se inteligjenca shpirtërore (dhe të katër komponentët përfshirë të menduarit kritik ekzistencial, prodhimin e kuptimit personal, ndërgjegjësimin transcendent dhe zhvillimin e vetëdijes) dhe stili i jetës islame (dhe të dhjetë komponentët duke përfshirë kronologjinë, sigurinë, të menduarit dhe shkencën, shëndetin, familjen, financat , besimi, besimi, moral dhe social) kishin një lidhje pozitive dhe domethënëse me pjesëmarrjen në aktivitete kulturore në profesorët e Basijit (P˂0.001). Gjithashtu, variablat e inteligjencës shpirtërore dhe stilit të jetës islame mund të shpjegojnë ndjeshëm 43%, katër komponentë të inteligjencës shpirtërore mund të shpjegojnë ndjeshëm 28% dhe dhjetë komponentë të stilit të jetës islame mund të shpjegojnë ndjeshëm 54% të ndryshimeve në pjesëmarrjen në aktivitetet kulturore te profesorët e Basijit (P ˂0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • : spiritual intelligence
  • Islamic lifestyle
  • participation in cultural activities
  • Basij professors