نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حق التدریس، گروه تعاون و رفاه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 استاد گروه تعاون و رفاه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

چکیده

مقاله حاضر به بررسی مؤلفه‌های مدیریت مصرف در تبلیغات بازرگانی شبکه استانی فارس پرداخته است. هدف از این مقاله ارزیابی تأثیرگذاری این مؤلفه‌ها در راستای تحقق بخشیدن به الگو‌ی اقتصاد مقاوتی بود. در این راستا تبلیغات بازرگانی پخش شده از شبکه استانی فارس در طول3 ماه را به عنوان جامعه آماری قرار داده‌ایم و نمونه مورد مطالعه، 341 مورد از پیام‌های بازرگانی ضبط شده با نمونه‌گیری در دسترس بوده است. پیام‌های بازرگانی با استفاده از روش تحلیل محتوا و با استفاده از تکنیک مقوله‌ای ارزیابی، پس از کدگذاری در دو سطح توصیفی و تقاطعی مورد پردازش قرار گرفته‌اند. یافته‌ها حاکی از آن است که مؤلفه‌های مدیریت مصرف در تبلیغات استانی، نه تنها بازنمای الگو و اندیشه‌های انضمامی در مباحث اقتصاد مقاومتی نبوده، بلکه شارح و نماینده هیچ الگوسازی هدفمند اقتصادی نمی‌باشد. بسیاری از تبلیغات پخش شده فارغ از ارائه سودمندی یا کیفیت کالاها و خدمات مربوطه، تأکید بر امتیاز قرعه‌کشی و بهره‌مندی از جوایز احتمالی داشتند که از ماحصل خرید، نصیب خریدار می‌شود و یا به لحاظ فنی این تبلیغات عمدتاً تدوین شده بخش‌های مستند، بدون بازیگر و فاقد قدرت جذب مخاطب بوده‌اند. در کل نتایج گویای آن است که تبلیغات بازرگانی استان فارس فاقد استراتژی مشخص در راستای تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور است و باید گفت در این حوزه، خلاء نظارت متخصصین مرتبط با صنعت تبلیغات و کارشناسان آشنا با اهداف اقتصاد مقاومتی جهت دستیابی به برنامه‌ها و چشم‌اندازهای توسعه به چشم می‌خورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of resistive economy in advertising of the Fars province

نویسندگان [English]

  • zeinab hashemikhah 1
  • SeyedAlireza Afshani 2

1 Instructor, Department of Cooperatives and Welfare, Faculty of Social Sciences, Yazd University

2 Professor, Department of Cooperatives and Welfare, Faculty of Social Sciences, Yazd University

چکیده [English]

the present article examines the components of consumption management in the commercial advertisements of Fars provincial network. The purpose of this article is to evaluate the effectiveness of these components in order to realize the model of resistance economy. In this regard, we have included the commercial advertisements broadcasted from Fars Provincial Network during 3 months as a statistical population and 341 commercial messages recorded by sampling were available in sample size. Business messages have been processed in two descriptive and cross-level levels after coding using content analysis method and evaluation category technique. Findings indicate that the components of consumption management in provincial advertising, not only do not represent the pattern and concrete ideas in the topics of resistance economics, but also do not explain and represent any purposeful economic modeling. Many advertisements, regardless of the usefulness or quality of the goods and services involved, emphasize the lottery score and the potential rewards that the buyer receives from the product, or technically these advertisements are mainly compiled in documentary sections. , Without an actor and lacked the power to attract the audience. In general, the results show that the commercial propaganda of Fars province lacks a clear strategy to strengthen the productive and economic strength of the country. And in this area, there is a vacuum of supervision of experts related to the advertising industry and experts familiar with the goals of the resistance economy to achieve development plans and prospects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistive economy
  • television
  • advertising
  • consumption management