نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 گروه مدیریت، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران

چکیده

در ادبیات حقوق اداری، سلامت اداری وضعیتی است که در آن، فساد اداری در عملکرد یک سازمان دولتی، به میزان قابل قبولی کاهش یافته باشد. قبل از هر گونه اقدام در زمینه سلامت اداری، باید به شناخت درستی در مورد ابعاد وجودی انسان رسید و با توجه به تفاوت نگاه اسلام و غرب به ابعاد وجودی انسان، کشورها و سازمان های اسلامی نیازمند طراحی مدل‌های بومی و اسلامی در زمینه سلامت اداری منابع انسانی مسلمان خود می‌باشند. این پژوهش به دنبال طراحی مدل سلامت اداری کارکنان از دیدگاه حضرت علی علیه‌السلام است. روش پژوهش، نظریه‌پردازی داده بنیاد بوده و با استفاده از این روش اقدام به طراحی مدل‌ سلامت اداری کارکنان بر اساس اسناد، کتب و مقالات نگاشته شده پیرامون سیره امام علی علیه السلام شده است. همچنین جهت اعتبار سنجی مدل از شاخص کاپا استفاده که برای مدل در سطح معتبر اندازه‌گیری شد. در نهایت مدل سلامت اداری کارکنان بر اساس سیره امام علی علیه السلام شامل 35 شاخص، 9 مؤلفه و 3 بعد ( عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل برون سازمانی) طراحی شد. انتظار می‌رود یافته‌های این تحقیق، در زمینه ایجاد سلامت اداری در کارکنان ، راهگشای مدیران در جوامع اسلامی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an administrative health model for employees based on the life of Imam Ali (as) using qualitative Grand Theory

نویسندگان [English]

  • hajieh rajabi farjad 1
  • Ameneh Malmir 2

1 Associate Professor, Department of Human Resources Management, Amin police University

2 Department of Management, FARAHAN Branch, Islamic Azad University, FARAHAN, Iran

چکیده [English]

In the administrative law literature, administrative health is a situation in which corruption in the performance of a government organization is significantly reduced. Before any action in the field of administrative health, it is necessary to get a proper understanding of the dimensions of human existence and due to the difference between the views of Islam and the West on the dimensions of human existence, Islamic countries and organizations need to design indigenous and Islamic models in the field of health. Administrative human resources are Muslim themselves. This research seeks to design a model of administrative health of employees from the perspective of Imam Ali (as). The research method is data theory of the foundation and using this method, a model of administrative health of employees has been designed based on documents, books and articles written about the life of Imam Ali (as). Kappa index was also used to validate the model, which was measured for the model at a valid level. Finally, the administrative health model of employees was designed based on the life of Imam Ali (as) including 35 indicators, 9 components and 3 dimensions (individual factors, organizational factors and extra-organizational factors). The findings of this study are expected to pave the way for managers in Islamic societies to create administrative health in employees

کلیدواژه‌ها [English]

  • Office Health in Islam
  • Individual Factors of Office Health
  • Organizational Factors of Office Health
  • Extra-Organizational Factors of Office Health