نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران شمال ، تهران، ایران

چکیده

در راستای تکیه گام دوم انقلاب بر نهادها و پایبندی مردم به ارزش های انقلاب با وجود مشکلات عدیده تحول در بسترهای سازمانی و نهادهای جامعه امری مهم و ضروری است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر استراتژی­های مسئولیت پذیری اجتماعی مبتنی بر نظریه نظام انقلابی بر عملکرد فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه دو تهران سامان یافت. از جامعه آماری به حجم 206 نفر با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، 138 نفر انتخاب گردید. چهار جهت گیری عمده براساس نظریه نظام انقلابی برای استراتژی ­های مسئولیت اجتماعی شامل پیروی از طریق شریعت، همدلی و مؤاسات، تأمین رفاه اجتماعی و تکلیف مداری، پرسشنامه محقق ساخته پژوهش را شکل داد که پس از خبره­سنجی، ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر 0.78 شد. با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی.ال.اس آزمون یافته های تحقیق نشان داد که استراتژی­های مسئولیت ­پذیری اجتماعی مبتنی بر نظریه نظام انقلابی بر عملکرد فرهنگی-اجتماعی شهرداری تأثیر مثبت و معناداری داشتند. هر چهار سوال فرعی پژوهش نیز تأیید شد که از این میان، مسئولیت­ پذیری اخلاقی بیشترین تأثیر را دارا بود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

  • sayed Mahmoud Hashemi

A

چکیده [English]

A

کلیدواژه‌ها [English]

  • A
اکوانی، سیدحمداله، شفیعی سیف آبادی، محسن (1394).معرفت دینی و تأثیر آن بر مفهوم آزادی در انیشه امام خمینی(ره)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره 15، صص 45-64.
باقری، خسرو (1382). هویت علم دینی، تهران: سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
پایگاه نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ،مقام معظم رهبری ( 1368-1389). khamenehi.ir
حسرتی، مصطفی (1385).مقدمه ای بر روش کیفی نظریه سازی داده بنیاد، فصلنامه زبان و زبان شناسی، سال دوم، شماره 3.
دانایی فرد، حسن (1384). تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم سازی تئوری بنیادی. دو ماهنامه ­ی علمی پژوهشی دانشور. دانشگاه شاهد سال 12، ش 11.
رازی، فخرالدین ابوعبدالله (1420). مفاتیح الغیب (تفسیرکبیر)، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
درخشه، جلال (1388). بازتفسیر مفاهیم دینی و تأثیر آن بر شکل گیری انقلاب اسلامی ایران، نشریه دانش سیاسی، صص 87-121.
سجادیه، نرگس (1394).نقد و بررسی رویکرد سواد اخلاقی از منظر عاملیت انسانی، مجله پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، سال5، شماره 2، صص 109-88.
سرینی، واسولو (1387). سواد رایانه­ای و اطلاعاتی: چالش ­های پیش روی اطلاع­ رسانان مدرن در آستانه قرن بیست و یکم، ترجمه حمید رضا جمالی مهموئی. پیام کتابخانه، دوره نهم، 62-66.
سعیدی شاهرودی، علی، مرادی، عزیز مراد، (1395). بررسی و تحلیل نفوذپذیری انقلاب­های توحیدی، فصلنامه امنیت ملی، سال ششم، شماره بیست و دوم، صص 84-61.
صلواتیان،سیاوش، حق وردی طالقانکی، میثم، گودرزی، غلامرضا (1396). الگوی رهبری شهید سید مرتضی آوینی در فعالیت های رسانه ای، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 25، شماره 4، زمستان، صص121-95.
عامری، محسن (1398). سواد انقلاب اسلامی، قم: انتشارات جهاد دانشگاهی.
مبینی، محمد (1395). طراحی الگوی اسلامی- ایرانی مدیریت جهادی در راستای عینیت بخشی ام­القرای جهان اسلام،فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 24، صص 160-137 .
محمدی، یدالله (1380). انقلاب اسلامی: ایدئولوژی، مفاهیم و کارکردها، فصلنامه مصباح، صص 6-40.
مشیرزاده. حمیرا (1382). نگرشی اجمالی به نظریه‌های انقلاب در علوم اجتماعی: انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، ج1.
مطهری، مرتضی (1379). بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد سال اخیر، تهران: صدرا.
نوروزی، خلیل؛ باقری کنی، مصباح الهدی؛ آزادی احمد آبادی، جواد؛ نوروزی، محمد (1391). ارتقای قابلیت های پویا در دانشکده­ های مدیریت جمهوری اسلامی ایران ، مورد مطالعه: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع). نشریه مدیریت در دانشگاه اسلامی. ش 3 ، صص423- 446.
Strauss, A. and Corbin, J. (1998), Basics of Qualitative Research: Grouned Theory Procedures and Technique (2nd Edition), Sage, Newbury Park, London
Peters, R.S. and Hirst, P. (1980). The Logic of education. Blackwell: London
Martin,Patricia Y.& Turner, Barry A. (1986), Grounded Theory and Organizational Research, The Journal of Applied Behavioral Science, 22(2)
Herman, B. (2007). Moral literacy. London:Harvard University Press, 302-313