نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

به راستی در طراحی الگوی اسلامی چه عنصری را باید به صورت فراگیر در کلیه متغیرات آن،مورد توجه قرار داد و در نبود آن می توان گفت که اسلامی نخواهد بود . این مهم خصوصا از منظر قرآن و حدیث چگونه است ؟ مسائل مذکور سبب شد که با عنوان اپیدمی بهداشت معنوی به بررسی بپردازیم تا به فراگیر کردن رفتارهای معنوی و تقویت اعتقادات ،باورها و امور معنوی درالگوی پیشرفت ایرانی اسلامی کمک نماییم . از طرف دیگر، این پژوهش در صدد است عوامل­برون رفت عملی ازبیماریهای معنوی را در الگوی پیشرفت معنوی جامعه ایران  ،موردکاوش قرار دهد. این مهم با روش تحلیل ثانویه کیفی برداده های نقلی که برگرفته ازقرآن وحدیث است انجام می‌شود. یافته‌ها،حاکی ازآن است که هدف گیری الگو به سمت تقویت امور معنوی از مکانیزمهایی است که تمام فعالیت های بشری را تحت تأثیر قرار خواهد داد و به تعبیر قران رنگ خدایی داشتن  فعالیت های بشری در طراحی تمامی متغیرات الگویی از مفروضات اصلی به حساب می آید و این می تواند ، ملاک تفاوت الگوی اسلامی با الگوی غربی باشد . پیشرفت دنیوی جامعه اسلامی نیز با این ملاک دگرگون می شود و اقتصادو اخلاق حرفه ایی مبتنی برنظام اسلامی ، از حالت شی گرایانه و سود آوری و منفعت طلبانه، نسبت به مردم مسلمان تغییر خواهد کرد و الگویی متمایز با نگرش های اومانیستی تدوین خواهد شد . از نوع آوری های این پژوهش ارایه راهکارهای اشراب مکانیزمهای معنوی در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خواهد بود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of Spiritual Health Epidemic in Designing an Islamic Model of Progress

نویسنده [English]

  • seyed mir salhe hossaeiny jebelii

Faculty Member (PhD), Assis tant Professor, Al-Mus tafa International University, Qom, Iran

چکیده [English]

In designing an Islamic model of progress what element should be truly included
extensively in all its variables, without which one can reject it as a non-Islamic model?
How is it dealt with in view of the Holy Quran and Islamic traditions? These questions
helped us initiate a s tudy on the spiritual health epidemic for generalization of
spiritual behavior and for helping beliefs and spiritual affairs bloom in Islamic-Iranian
model of progress. On the other hand, this work intends to look at practical factors to
help overcome spiritual illness in Iranian society’s model of spiritual progress. This was
carried out through secondary qualitative analysis of the narrative data taken from the
Holy Quran and Islamic traditions. Findings show that the model’s target of promoting
spiritual affairs is among the mechanisms that will affect all human activities and as
the Holy Quran sugges ts, God-centered human activities in designing all model-based
variables is accounted as a principal hypothesis; and this can be a criterion for difference
between Islamic and Wes tern patterns. The material progress of the Islamic society, too,
undergoes a dras tic change with this criterion so that economy and occupational ethics
based on Islamic sys tem will shift away from object-orientation and profiteering toward
the Muslim people and a dis tinctive pattern with humanis tic approaches will be designed.
An innovation achieved through this research work is presenting s trategies for feeding
spiritual mechanisms in designing Islamic-Iranian model of progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual health
  • spiritual health epidemic
  • model design
  • Islamic model of progress