نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه المصطفی العالمیه و عضو هیأت مدیره انجمن مطالعات اجتماعی حوزه

چکیده

همواره این پرسش جدی در میان پژوهشگران و سیاستمداران وجود داشته و دارد که پیشرفت چیست و چه شاخص‌هایی دارد؟ تحقیقات زیادی در پاسخ به این پرسش مهم انجام شده است و هر کدام جامعه‌ی آرمانی و پیشرفت را به شکلی به تصویر کشیده‌اند. «حیات طیبه» شاید مهمترین تصویری است که با الهام از قرآن کریم از پیشرفت ارائه می‌گردد. با این همه این تصویر نیز از چنان کلیتی برخوردار است که عملا افقی را پیش روی محققان و پیشرفت‌گرایان نمی‌گشاید. مقاله‌ی حاضر با هدف پاسخ به پرسش چیستی پیشرفت، با بهره‌گیری از روش توصیفی و تحلیلی، اندیشه‌های علامه محمدتقی جعفری را بررسی می‌کند. حاصل تحقیق آن است که «حیات معقول» علامه در قامت یک نظریه و با ارتباط معنایی و مصداقی که با حیات طیبه و جامعه آرمانی دارد، بهترین پاسخ برای چیستی پیشرفت است. حیات معقول، هم منطق نظم اجتماعی منجر به پیشرفت را در اختیار ما قرار می‌دهد و هم کنش مناسب برای نیل به آن را. حیات معقول، نظریه‌ای است که در آن دین و فلسفه و تجربه‌ی بشری به هم می‌رسند و البته جایگاه دین در ترسیم و تحقق آن کاملا برجسته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Rational Life" as "Progress"

نویسنده [English]

  • Hassan Yusufzadeh

Assis tant Professor, Al-Mus tafa International University and Member of the Managerial Board of the Association of Social S tudies of Seminary

چکیده [English]

There has always been a serious ques tion among researchers and politicians on what
the progress is and what its components are. Various research works have been carried
out for finding logical answers to the above ques tions, each picturing an ideal society and
progress in some way. "Clean life" is perhaps the mos t important picture that has been
created as inspired by the Holy Quran. This picture, too, is so general that practically
leaves no image before the researchers and proponents of progress. This paper intends
to find a proper answer to the ques tion of progress in view of Allameh Mohammad
Taqi Ja’fari through a descriptive and analytical method. Results of the s tudy indicate
that Ja’fari’s "rational life" to the s trength of a theory is the bes t answer to the ques tion
of progress, thanks to its intentional and extensional relations with clean life and ideal
society. Rational life gives us both logic of social order leading to progress and proper
interaction for realizing this goal. Rational life is a theory where religion, philosophy and
human experience meet, from among them the role of religion in picturing and realizing
the progress is quite outs tanding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progress
  • rational life
  • clean life
  • ideal society
  • social order
  • rational interaction