نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی

4 گروه حسابداری و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

5 استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تهران

چکیده

     تفاوت نگرش و رویکرد اسلام به مفهوم پیشرفت و توسعه، در مقایسه با مفهوم آن در جهان غرب کاملاً مشخص و واضح است و لزوم توجه به فرهنگ و اقتضائات محیطی جوامع اسلامی در تدوین و طراحی الگوی اسلامی امری اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه‌ی الگوی توسعه و پیشرفت پایدار کسب‌وکار با رویکرد اسلامی و استخراج ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن بود. برای این منظور داده‌های مورد نیاز از طریق تحلیل محتوای کیفی متون اسلامی به روش استقرایی جمع‌آوری گردید. براساس نتایج به دست آمده از پژوهش و ضمن توجه به اعتبار نتایج حاصله (باورپذیری، انتقال‌پذیری، وابستگی و تاییدپذیری)، الگوی اسلامی کسب‌وکار پایدار در برگیرنده‌ی هفت بعد: 1) اقتصادی، 2) زیست محیطی، 3) اجتماعی، 4) کار و تولید، 5) مدیریت و رهبری، 6) سرمایه انسانی و 7) پیشرفت و تعالی است که در قالب 36 مؤلفه و 132 شاخص اندازه‌گیری، در پرتو دو اصل اساسی و بنیادین اسلامی (عدالت و اخلاق)، امکان دستیابی به اهداف توسعه‌ی پایدار اسلامی را بیش از پیش فراهم خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

tainable Business1 Development of an Islamic Model for Sus

نویسندگان [English]

  • mohammad kashanipour 1
  • mojtaba farokhi 2
  • reza ghlami jamcarani 3
  • Mohammadreza Mehrabanpour 4
  • hosein meisami 5

1 Associate Professor, Department of Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Iran

2 PHD Student in Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University

3 Department of Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University

4 Department of Accounting and Finance, Faculty of management and accounting, University of Tehran, Farabi Campus, Qom, Iran

5 Assistant Professor of Monetary and Banking Research Institute, Central Bank

چکیده [English]

The differences between attitudes and approaches of Islam to progress and development
with those of the Wes tern world are quite clear. Hence, it is inevitable to pay attention
to the cultural and environmental requirements of Islamic societies in designing and
developing an Islamic model of progress. The main purpose of this s tudy is to present
a model for sus tainable business development and progress based on Islamic approach
and find out its dimensions, components and indicators. For this purpose, the required
data were collected through qualitative content analysis of Islamic texts through inductive
method. Based on the results, and considering the validity of the results (Credibility,
Transferability, dependability, and Conformability), the Islamic Model of Sus tainable
Business contains seven dimensions: 1) Economic, 2) Environmental, 3) Social, 4) Labor
and Production, 5) Management and Leadership, 6) Human Capital, and 7) Progress and
Excellence. This model, in the form of 36 components and 132 indexes, in the light of
two fundamental Islamic principles (jus tice and ethics), will prepare the grounds for the
achievement of Islamic sus tainable development goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sus tainability
  • sus tainable business
  • Islamic sus tainability
  • Islamic model